omaolo.fi Rokotukset
07.06.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 7.6.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa per­jan­tai­na 4.6.2021 ja ne liit­ty­vät aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun. Vii­kon­lo­pun aika­na ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 29 (viikko sitten: 88)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 37,7 (viikko sitten: 114)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.
  • Koronavirustesteistä 0,4 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten: 1,1%). Viikolla 22 koronavirusnäytteitä otettiin 1350 kpl.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 479
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 100 %
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui maa­nan­tai­na 7.6.2021 yli­mää­räi­seen kokouk­seen arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Viran­omais­ryh­mä lin­ja­si, että Soi­ten alue siir­tyy koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, mikä tuo joi­ta­kin muu­tok­sia myös alu­eel­li­siin suo­si­tuk­siin. Lue lisää tie­dot­tees­ta.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 30-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Huo­men­na tiis­tai­na 8.6.2021 koro­na­ro­ko­tusa­jat laa­jen­ne­taan 25–29-vuotiaiden ikäryhmään.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 8.6.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä rokotemääriin.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 16-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 66 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 18 % alu­een yli 16-vuotiaista.

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

Muu­tok­set Soi­ten toiminnassa

Lis­taus­ta Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­sis­ta koro­na­ti­lan­tees­sa on päi­vi­tet­ty Hoi­don ja hoi­van toi­mia­lu­een osal­ta seuraavasti:

  • Daalia: Supistettu toiminta 7.-11.6.2021. Suljettu 14.- 24.6.2021.
  • Ikääntyneiden kuntouttavat päivätoiminnat suljettu koronatilanteesta johtuen 20.6.2021 saakka.

Ajan­ta­sai­nen lis­taus toi­min­ta­muu­tok­sis­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media