omaolo.fi Rokotukset
01.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 01.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähi­päi­vi­nä. Vii­mei­sim­mät posi­tii­vi­set koro­na­vi­rus­tar­tun­nat todet­tiin lau­an­tai­na 26.9.2020 (tar­tun­to­ja 2). Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä seit­se­män koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 47 koronavirustartuntaa.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta korona.soite.fi löy­tyy ajan­ta­sai­nen tilan­ne­ku­va Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­ta. Tilan­ne­ku­va päi­vi­te­tään maa­nan­tai­sin koro­na­val­mius­ryh­män kokouk­ses­sa sekä aina tilan­teen muuttuessa.

Kes­ki­viik­koi­sin Soi­ten koron­ajoh­to kokoon­tuu yhteis­työ­ryh­mään AVI:n, THL:n sekä ELY:n kans­sa. Täs­sä ”nyrk­ki” ryh­mäs­sä arvioi­daan alu­eel­li­nen tilan­ne sekä tie­do­te­taan viran­omai­sia Soi­ten varautumisesta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media