omaolo.fi Rokotukset
08.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 08.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on jäl­leen todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Vaa­san tar­tun­ta­ket­juun. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­lan osas­tol­la on hoi­dos­sa yksi koronapotilas.

Ilmaan­tu­vuus vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä 28 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä alle 1% on posi­tii­vi­sia tulok­sia. Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 22 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 64 koronavirustartuntaa.

Kruu­nu­pyyn yksi­köis­sä ote­taan voi­maan vie­rai­lu­kiel­to: tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen kai­kis­sa yksi­köis­sä rajoi­te­taan vie­rai­lu­ja 8.11.2020 saak­ka.Soi­te kui­ten­kin mah­dol­lis­taa tur­val­li­set vie­rai­lut esim. plek­sien väli­tyk­sel­lä, teras­seil­la sekä video-puhe­lui­den avulla.

Vam­mais­pal­ve­lui­den toi­min­ta­kes­kus Kom­pas­sis­sa ja päi­vä­toi­min­tayk­sik­kö Regnbå­ge­nis­sa ote­taan eri­tyis­jär­jes­te­lyt käyt­töön ajal­la 9.10.–8.11.2020.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media