omaolo.fi Rokotukset
01.02.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 1.2.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä, eikä tar­tun­nois­ta ole seu­ran­nut altis­tu­mi­sia, sil­lä tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karanteenissa.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 21 (edellinen luku 16)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 25,6 (edellinen luku 20,5)
  • Koronavirustesteistä 0,8% on positiivisia tuloksia
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 179
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Vii­kol­la 4 koro­na­vi­rus­tes­te­jä otet­tiin Soi­tes­sa n. 1300 kpl. On äärim­mäi­sen tär­ke­ää hakeu­tua koro­na­tes­tiin nopeas­ti ja hyvin lie­vil­lä­kin oireil­la, jot­ta tar­tun­ta­ket­jut eivät läh­de leviämään!

Roko­tuk­set

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Par­hail­laan roko­te­taan ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köi­den asuk­kai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa. Lisäk­si Soi­tes­sa roko­te­taan par­hail­laan väli­tön­tä koro­na­työ­tä­te­ke­vää hen­ki­lö­kun­taa koro­na­ro­kot­teen toi­sel­la annoksella.

Tänään avat­tiin ajan­va­raus väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­siin koro­na­vi­rus­ta vas­taan Soi­ten alu­eel­la. Ajan­va­raus ensim­mäi­sen jouk­ko­ro­ko­tus­ryh­män (yli 80-vuo­tiai­den koto­na-asu­vien ikäih­mis­ten sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vien omais­hoi­ta­jien ja ikään­ty­nei­den) roko­tuk­siin avat­tiin aamul­la klo 10 ja kaik­ki roko­tusa­jat täyt­tyi­vät klo 13 men­nes­sä. Roko­tuk­set alka­vat tors­tai­na 4.2.2021.

Ajan­va­rauk­seen saa­pui ennä­tys­mää­rä yhtey­den­ot­to­ja. Ensim­mäi­sen tun­nin aika­na yhtey­den­ot­to­ja koro­na­ro­ko­tea­jan­va­rauk­seen tuli mil­tei 2000 kpl. Ensim­mäi­sis­sä jouk­ko­ro­ko­tuk­sis­sa jaos­sa on vain n. 300 roko­tean­nos­ta koro­na­ro­kot­tei­den val­ta­kun­nal­li­ses­ta saa­ta­vuu­des­ta joh­tuen. Näin ollen roko­tea­jat eivät ole mil­lään voi­neet riit­tää kaikille.

Tek­ni­ses­ti ajan­va­rauk­ses­sa oli haas­tei­ta puhe­lin­lin­jas­sa puhe­lui­den suu­res­ta mää­räs­tä joh­tuen. Säh­köi­nen ajan­va­raus sujui jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mahdollista.

Ajan­va­rauk­ses­sa jaet­tiin aiko­ja myös jono­pai­koil­le. Jono­pai­kal­ta koro­na­ro­ko­tuk­seen voi pääs­tä, mikä­li aiko­ja peruun­tuu tai roko­te­pul­lois­ta saa­daan ole­tet­tua enem­män annok­sia. Jono­paik­ka­lai­seen ollaan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtey­des­sä roko­tus­päi­vä­nä, mikä­li roko­tus toteu­tuu. Jono­paik­ka­lais­ten ei tar­vit­se vara­ta uut­ta aikaa roko­tuk­seen, vaan häneen ollaan yhtey­des­sä ja tar­jo­taan roko­tusai­kaa seu­raa­val­le rokotusviikolle.

Ajan­va­raus seu­raa­vil­le koro­na­ro­ko­tus­ajoil­le ava­taan ensi vii­kon alus­sa ja suo­sit­te­lem­me seu­raa­maan Soi­ten tie­dot­ta­mis­ta tar­kem­mas­ta aika­tau­lus­ta. Ensi vii­kol­la koro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta on jaos­sa enem­män. Ajan voi vara­ta mil­le tahan­sa Soi­ten koronarokotuspisteelle.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai­sin osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media