omaolo.fi Rokotukset
01.07.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 1.7.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui to 1.7.2021 vii­mei­sen ker­ran ennen kesä­tau­koa. Ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran 5.8.2021 tai aiem­min mikä­li koro­na­ti­lan­ne oleel­li­ses­ti muut­tuu alueella.

Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta hei­nä­kuus­sa aina maa­nan­tai­sin, jol­loin päi­vi­täm­me tilan­ne­ku­van sekä koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­rin Soi­ten koronasivustolle.

Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta suun­ni­tel­lun tie­do­tusai­ka­tau­lun ulko­puo­lel­la vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu olennaisesti.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 8.6.2021. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 0 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Pidäm­me­hän yllä alu­een erin­omais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta nou­dat­ta­mal­la hygie­nia­suo­si­tuk­sia, alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tu­mal­la koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Myös koro­na­ro­kot­teen jo saa­nei­den tulee hakeu­tua tes­tauk­seen, mikä­li oirei­ta ilme­nee. Koro­na­ro­kot­teet estä­vät hyvin virusin­fek­tio­ta ja viruk­sen erit­ty­mis­tä sekä tart­tu­mis­ta ihmi­ses­tä toi­seen, mut­ta koro­na­ro­ko­tus ei kui­ten­kaan täy­sin pois­ta tar­tun­nan saa­mi­sen ja tar­tut­ta­mi­sen ris­kiä. Eli roko­tet­tu­na­kin voit mah­dol­li­ses­ti tar­tut­taa mui­ta. Koro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­jo­aa suo­jaa eri­tyi­ses­ti koro­na­vi­ruk­sen vaka­via tau­ti­muo­to­ja vastaan.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Muis­tu­tam­me, että EU- ja Schen­gen-alueil­le mat­kus­tet­taes­sa tulee nou­dat­taa eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta ja vält­tää mat­kus­ta­mis­ta näi­den aluei­den ulko­puo­lel­le. Seu­raa ulko­mi­nis­te­riön ja THL:n ohjeistusta:

Roko­tuk­set

Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Roko­tusai­ko­ja on mel­ko hyvin saa­ta­vil­la ja aiko­ja ava­taan koko ajan lisää. Vapai­ta aiko­ja pyri­tään avaa­maan vähin­tään vii­kok­si eteen­päin. Varaa­mal­la nyt ajan ensim­mäi­seen roko­tuk­seen, sijoit­tuu toi­nen roko­tusai­ka 12 vii­kon pää­hän, jol­loin teho­kas suo­ja koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vas­taan on saa­vu­tet­tu syk­syl­lä (lisä­tie­toa rokot­tei­den tehos­ta THL:n sivuil­la). Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään parem­mak­si”! Roko­tet­tu­na saat suo­jaa vaka­val­ta koro­na­vi­rus­tau­dil­ta ja autat suo­jaa­maan myös muita.

Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta netissä.

Ajan nuo­rel­le voi vara­ta säh­köi­ses­tä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta, mikä­li nuo­rel­la on säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set (pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­ne). Mikä­li säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, tulee aika vara­ta puhe­li­mit­se. Pyrim­me jat­kos­sa lisää­mään puhe­lin­ajan­va­rauk­sen mahdollisuuksia.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 6.7.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä toi­vot­taa kai­kil­le oikein aurin­kois­ta ja koro­na­tur­val­lis­ta kesää!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media