omaolo.fi Rokotukset
10.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 10.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen tie­do­te­tun tar­tun­nan jäl­keen. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen luku­mää­rä vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on 21. Ilmaan­tu­vuus 14 vrk ajal­ta on 27/100 000 asu­kas­ta. Tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 146.

Kes­ki-Poh­jan­maa on edel­leen koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Voi­mas­sa ole­vat mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 21.12.2020 saak­ka. Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu kes­ki­viik­ko­na 16.12.2020, jol­loin lin­ja­taan jou­lun ajan mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set alu­eel­la. Tar­vit­taes­sa nii­tä tar­ken­ne­taan myös vie­lä lähem­pä­nä jou­lua, mikä­li tilan­ne muut­tuu olennaisesti.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media