omaolo.fi Rokotukset
10.02.2022

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 10.2.2022

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 10.2.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Jat­kos­sa koro­na­val­mius­ryh­män kokouk­sis­ta jul­kais­taan tie­do­te vain tar­peen mukaan, ei enää joka tors­tai. Tie­do­tam­me alu­eel­li­ses­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta edel­leen maa­nan­tai­sin tilan­ne­ku­va­tie­dot­teel­la sekä kes­ki­viik­koi­sin alu­eel­li­sen COVID-19 viran­omais­ryh­män tiedotteella.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus on edel­leen kor­keal­la tasol­la Soi­ten alu­eel­la. Soi­tes­sa on täl­lä vii­kol­la tähän men­nes­sä todet­tu n. 270 uut­ta koro­na­tar­tun­taa; mää­rä on samaa tasoa kuin vii­me vii­kol­la samaan aikaan. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 1575 / 100 000 ja 14 vrk aika­na on todet­tu yhteen­sä n. 1200 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa Soi­ten tes­tauk­ses­sa. Kaik­ki tar­tun­nat eivät tule Soi­ten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tie­toon, sil­lä koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na tes­taus­me­ne­tel­mä­nä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa kuusi koro­na­po­si­tii­vis­ta potilasta.

Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na mene­tel­mä­nä koro­na­vi­rus­tar­tun­nan sel­vit­tä­mi­seen. Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Suo­sit­te­lem­me tois­ta­maan koti­tes­tin uudes­taan muu­ta­man päi­vän kulut­tua, mikä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireet jatkuvat.

Jos olet saa­nut posi­tii­vi­sen tulok­sen koti­tes­tis­tä ja olet perus­ter­ve, sinul­la on lie­viä hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta ja yleis­voin­ti­si on hyvä, ei yleen­sä ole tar­vet­ta ottaa yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon tai hakeu­tua ter­vey­den­huol­lon koronavirustestiin.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Pysyä kotona hengitystieinfektion oireissa ja tehdä kotitesti.
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia ja noudattaa alueellisia määräyksiä ja suosituksia: https://korona.soite.fi/suositukset/
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Jos koro­na­tes­ti on postiviinen

Mikä­li koro­na­tes­ti on posi­tii­vi­nen, tulee jää­dä kotie­ris­tyk­seen. Koto­na sai­ras­ta­van eris­ty­sai­ka on 5 vuo­ro­kaut­ta näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä las­kien roko­te­suo­jas­ta riip­pu­mat­ta. Näyt­teen­ot­to­päi­vä on 0‑päivä. Kotie­ris­tyk­sen aika­na tulee vält­tää kaik­kia kodin ulko­puo­li­sia kontakteja.

Koti­tes­tin perus­teel­la työ­ter­veys voi kir­joit­taa 5 vuo­ro­kau­den sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­sen. Mikä­li tar­vit­set A‑todistusta tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa var­ten työ­nan­ta­jal­le, posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los tulee var­men­taa ter­vey­den­huol­los­sa. Koti­tes­tin perus­teel­la Soi­ten infek­tioi­den­tor­jun­tayk­sik­kö ei kir­joi­ta A‑todistusta tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa varten.

Posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los tulee var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa, jos:

 • oireet ovat vakavat
 • sairastunut kuuluu riskiryhmään
 • sairastunut on raskaana
 • sairastunut työskentelee sote-alalla
 • tarvitsee tartuntatautipäivärahatodistuksen
 • tarvitsee todistuksen koronapassia varten

Soi­tes­sa posi­tii­vi­sek­si tes­ta­tuil­le hen­ki­löl­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on eris­tys- ja koti­hoi­to-ohjeet. Lue ohjeet huo­lel­li­ses­ti. Yli 60-vuo­tiai­siin ollaan edel­leen yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, mikä­li tes­ti­tu­los on positiivinen.

Ota aina vii­veet­tä yhteyt­tä Soi­teen, jos voin­ti­si sitä vaatii.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet:

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tautimuodolta.

Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 5‑vuotiaille Soi­ten alu­een asukkaille:

 • Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin (1 ja 2) kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille 18–59-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
 • 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten rokotuskeskuksissa. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi. Aikoja avataan lisää niin pian kuin mahdollista. 5-11-vuotiaat tarvitsevat molempien vanhempien suostumuksen tullessaan rokotukseen. Linkki lomakkeeseen.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media