omaolo.fi Rokotukset
10.06.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 10.6.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin 8.6.2021. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 14 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 18 / 100 000 asukasta.

Soi­ten alue on koro­na­vi­ruse­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 16.6.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­nen koro­na­ti­lan­ne säi­lyy rau­hal­li­se­na, voi­daan ennen juhan­nus­ta arvioi­da mah­dol­li­suut­ta keven­tää alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia sekä alu­een siir­ty­mis­tä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­le. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on 9.6.2021 teh­nyt uuden pää­tök­sen Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien (pl. Reis­jär­vi) alu­een sisä- ja ulko­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ajal­la 10.6. – 22.6.2021. Pää­tök­sen mukaan sisä­ti­lois­sa voi­daan jär­jes­tää ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia, joi­hin osal­lis­tuu yli 10 hen­ki­löä, ja raja­tuis­sa ulko­ti­lois­sa tilai­suuk­sia, joi­hin osal­lis­tuu yli 50 hen­ki­löä. Tilai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen 21.9.2020 anta­man ohjeen nou­dat­ta­mi­nen. Lue lisää AVI:n tie­dot­tees­ta. Soi­te tulee lähiai­koi­na lisää­mään koro­na­si­vus­tol­le ohjei­ta tapahtumanjärjestäjille.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le. Eli kaik­ki roko­tuk­siin oikeu­te­tut ikä­ryh­mät (yli 16-vuo­ti­aat) voi­vat nyt saa­da koro­na­ro­ko­tuk­sen Soi­ten alueella.

Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään parem­mak­si”! Roko­tet­tu­na saat suo­jaa vaka­val­ta koro­na­vi­rus­tau­dil­ta ja autat suo­jaa­maan myös mui­ta. THL on päi­vit­tä­nyt ohjeis­tus­ta kah­den roko­tean­nok­sen saa­nei­den osal­ta; täy­sin roko­tet­tu­na on var­sin tur­val­lis­ta tava­ta mui­ta ihmi­siä ilman mas­kia tai tur­va­vä­le­jä tie­tyis­sä tilan­teis­sa – lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta netissä.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 15.6.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Muu­tok­set Soi­ten toiminnassa

Lis­taus­ta Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­sis­ta koro­na­ti­lan­tees­sa on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

  • Kaikissa toimintakeskuksessa järjestetään toiminta erityisjärjestelyin 30.7.2021 saakka. Lisätietoja erityisjärjestelyistä toimintakeskuksista.
  • Soiten alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan 15.8.2021 saakka.

Link­ki: Lis­taus Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­sis­ta

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media