omaolo.fi Rokotukset
11.01.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 11.1.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­kon­lo­pun aika­na yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 6
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 7,7
  • Koronavirustesteistä 0,2% on positiivisia tuloksia
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 157
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

THL:n muut­tu­neen suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti Soi­te on päi­vit­tä­nyt alu­eel­li­sen kas­vo­mas­kin ikä­suo­si­tus­ta: kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le. Perus­kou­lus­sa kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan 6‑luokasta läh­tien. Lisä­tie­toa THL:n verk­ko­si­vuil­la sekä Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä Soi­ten yksi­köis­sä. Hel­mi­kuus­sa Soi­te saa koro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta joka toi­nen viikko.

Soi­teen on palau­tu­nut pie­niä mää­riä influens­sa­ro­kot­tei­ta ja näin ollen, ikäih­mis­ten ja ris­ki­ryh­mä­läis­ten influens­sa­ro­ko­tuk­sia voi­daan jat­kaa. Pyy­däm­me ikäih­mi­siä ja ris­ki­ryh­mä­läi­siä otta­maan yhteyt­tä omal­le ter­veys­a­se­mal­le ajan varaa­mi­sek­si influens­sa­ro­ko­tuk­seen. Influens­sa­ro­ko­te on eri­tyi­sen tär­keä, sil­lä jos sai­ras­tai­si molem­mat sai­rau­det (influens­san ja koro­na­vi­ruk­sen) saman­ai­kai­ses­ti, vaka­van tau­din ris­ki on huo­mat­ta­vas­ti suurempi.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media