omaolo.fi Rokotukset
11.03.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 11.3.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu jat­kos­sa tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Tie­do­tam­me tilan­ne­ku­vas­ta jat­kos­sa­kin aina myös maa­nan­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tänään, mut­ta tie­do­tam­me mah­dol­li­ses­ta altistustilanteesta:

 • lauantaina 6.3.2021 Onnibus reitillä Jyväskylä (lähtö klo 13.45) – Kokkola (saapuminen klo 17.05)

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä 28 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä 0,5% on posi­tii­vi­sia. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 234. Kaik­ki vii­me aikai­set tar­tun­ta­läh­teet on jäljitetty. 

Koros­tam­me edel­leen, että koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen tulee hakeu­tua vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­tä­kin oireis­ta. Tes­tauk­seen on varat­ta­va aika, eikä dri­ve in ‑kais­tal­le tule ajaa ilman ajan­va­raus­ta. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestaukseen

Roko­tuk­set

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mukai­ses­ti Soi­te pai­not­taa koro­na­ro­ko­tuk­set ikäih­mi­siin. Näin ollen, puhe­lin­ajan­va­raus­ta por­ras­te­taan siten, että aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin anne­taan ensim­mäi­sen tun­nin aika­na vain yli 80-vuotiaille.

Täl­lä het­kel­lä roko­tuk­seen ovat oikeutettuja:

 • kaikki yli 75-vuotiaat Soiten alueen asukkaat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat, esim. puoliso). Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse. Alle 70-vuotias omaishoitaja rokotetaan eri rokotteella eri päivänä.
 • riskiryhmään 1 kuuluvat 16-69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Lisätietoa THL:n sivuilla thl.fi/riskiryhmienrokotukset. Varaudu todistamaan riskiryhmään kuulumisesi rokotuspaikalla. Samassa taloudessa asuvat riskiryhmäläisten läheiset tai omaishoitajat eivät ole oikeutettuja rokotukseen tässä vaiheessa.

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 16.3.2021 seuraavasti:

 • puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488:
  • klo 12-13 aikoja annetaan vain yli 80-vuotiaille
  • klo 13 eteenpäin aikoja annetaan kaikille yli 75-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville.
  • Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
 • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi aukeaa kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Olem­me myös aloit­ta­neet soit­ta­maan läpi alu­een yli 80-vuo­tiai­ta, jot­ka eivät ole vie­lä otta­neet roko­tet­ta, mut­ta mikä­li soit­toa ei ole tul­lut, kan­nat­taa vara­ta aika itse tai iäk­kään omai­sen puolesta. 

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin. Lisäyk­se­nä roko­te­mit­ta­rin tie­toi­hin tode­taan, että Soi­ten las­ten­sai­raa­las­sa 16–17-vuotiaista 1. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vis­ta roko­tet­tu nyt 84%.

Soi­ten toi­min­ta koronavirustilanteessa

Koro­na­val­mius­ryh­mä päät­ti jat­kaa labo­ra­to­rio­näyt­teen­ot­to­pis­tei­den toi­min­nan supis­ta­mis­ta mää­rä­ai­kai­ses­ti ajal­la 18.3.2021 – 17.5.2021 seuraavasti:

 • Kälviän terveysasemalla labranäytteenotto 3 pv --> 2 pv / viikossa
 • Teerijärven terveysasemalla labranäytteenotto 3 pv --> 2 pv / viikossa
 • Alavetelin terveysasemalla labranäytteenotto 2 pv --> 1 pv / viikossa

Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­set on lis­tat­tu koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media