omaolo.fi Rokotukset
13.01.2022

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 13.1.2022

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 13.1.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa nope­aa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on juu­ri nyt 730 / 100 000 ja 14 vuo­ro­kau­den tapaus­mää­rä 570. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si poti­las­ta koro­na­vi­rus­tau­din takia.

Val­mius­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tuli­si hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin Soiteen.

Posi­tii­vi­sen koro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­neil­le ei enää voi­da soit­taa Soi­tes­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Tar­tun­nan saa­neil­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on lyhyet toi­min­taoh­jeet sekä ohjeis­tus, mil­loin tulee olla yhtey­des­sä Soi­teen. Lisä­tie­toa Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/naytteenoton-jalkeen/

Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Koro­na­vi­ruk­sen anti­gee­ni-koti­tes­tit eivät vält­tä­mät­tä tun­nis­ta omik­ron­muun­nos­ta yhtä her­käs­ti aiem­piin variant­tei­hin ver­rat­tu­na, joten suo­sit­te­lem­me tois­ta­maan koti­tes­tin uudes­taan muu­ta­man päi­vän kulut­tua, mikä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireet jat­ku­vat. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia ja noudattaa alueellisia määräyksiä ja suosituksia: https://korona.soite.fi/suositukset/
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Roko­tuk­set

Val­mius­ryh­mä halu­aa kiit­tää kes­ki­poh­ja­lai­sia innok­kaas­ta roko­tuk­siin hakeu­tu­mi­ses­ta! Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la ja roko­tus­pis­teil­lä roko­te­taan ennä­tys­tah­tia. Tämä on aiheut­ta­nut ajoit­tain ruuh­kaa Soi­ten roko­tus­pis­teil­le. Suo­sit­te­lem­me hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vän pituu­den ruuh­kan vält­tä­mi­sek­si. Roko­tus­päi­vän lop­puo­sa ja lop­pu­viik­ko ovat yleen­sä rau­hal­li­sem­pia aiko­ja käy­dä otta­mas­sa roko­te. Roko­tus­pai­kal­la tulee käyt­tää kas­vo­mas­kia ja nou­dat­taa turvavälejä.

Vetoam­me vie­lä rokot­ta­mat­to­miin tai vajaan roko­te­suo­jan omaa­viin, että roko­tuk­siin hakeu­dut­tai­siin mah­dol­li­sim­man pian! Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tautimuodolta.

Koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan Soi­ten alu­eel­la seuraavasti:

 • Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 5-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille alle 60-vuotiaille (18–59-vuotiaille), mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
 • 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten rokotuskeskuksissa. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi. Aikoja avataan lisää niin pian kuin mahdollista. Lisäksi järjestämme 5-11-vuotiaille lapsille ajanvarauksettomat walk-in-rokotuspäivät Soiten lastensairaalassa ti 18.1. klo 16-19 ja la 22.1. klo 10-15.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media