omaolo.fi Rokotukset
14.01.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 14.1.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin alu­eel­la 10.1.2021. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan Soi­tes­sa täl­lä het­kel­lä n. 1000 näy­tet­tä vii­kos­sa. Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus alu­eel­la on Suo­men alhai­sin täl­lä het­kel­lä ja onkin erit­täin tär­ke­ää, että nou­da­tam­me koro­naan liit­ty­viä rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia ettei tilan­ne pahenisi. 

Kes­ki-Poh­jan­maan COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä lin­ja­si kes­ki­viik­ko­na 13.1.2021 kokouk­ses­saan, että Kes­ki-Poh­jan­maa siir­tyy koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­le, mut­ta voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set säi­ly­vät pää­osin ennal­laan. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä halu­aa­kin pai­not­taa, että Soi­ten alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä max. 10 hen­gen kokoon­tu­mis­suo­si­tus yksi­tyis­ta­pah­tu­mis­sa. Muu­tok­sia har­ras­tus­toi­min­nan suo­si­tuk­siin teh­tiin ainoas­taan uima­hal­lien ja kir­jas­to­jen osal­ta. Koro­na­val­mius­ryh­mä suo­sit­taa vält­tä­mään kaik­kea tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta. Etä­työn hyö­dyn­tä­mis­tä suo­si­tel­laan. Kaik­ki alu­eel­la voi­mas­sa ole­vat koro­na­vi­ruk­sen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soi­te jakaa edel­leen kas­vo­mas­ke­ja vähä­va­rai­sil­le. Vähä­va­rais­ten ilmai­sia kas­vo­mas­ke­ja voi tie­dus­tel­la nume­ros­ta 040 806 5095 ma-pe klo 9–15.

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä Soi­ten yksi­köis­sä. Täl­lä vii­kol­la roko­tuk­set on aloi­tet­tu Hoi­don ja hoi­van ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köis­sä sekä asuk­kai­den että hen­ki­lö­kun­nan roko­tuk­sil­la. Roko­tuk­set ikäih­mis­ten pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä ovat suju­neet hyvin.

Soi­tes­sa ensi­lin­jan sote-hen­ki­lös­tös­tä on roko­tet­tu 90 %. Rokot­ta­mi­nen Soi­ten yksi­köis­sä jat­kuu kan­sal­li­sen prio­ri­teet­ti­lis­tan mukaisesti.

Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­set Hoi­don ja hoi­van sekä Vam­mais­pal­ve­lui­den yksi­köis­sä jat­ku­vat 14.2.2021 saak­ka, mihin asti myös koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vät alu­eel­li­set suo­si­tuk­set ovat voimassa:

  • Päivä- ja työtoiminnassa erityisjärjestelyt 14.2.2021 saakka.
  • Toimintakeskukset: eriytetään kotona asuvat asiakkaat ja asumispalveluissa asuvat asiakkaat. Asumispalveluissa asuville asukkaille järjestetään työ- ja päivätoiminta asumispalveluyksikössä. Voimassa 14.2.2021 saakka.
  • Asumispalveluiden vierailurajoitukset ovat voimassa 14.2.2021 saakka. Vierailijoita voi käydä 1-3 kerrallaan ja mieluimmin vain yksi vierailijaryhmä/asukas/vrk. Vierailun kesto 1-2 tuntia.
  • Soiten alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan 14.2.2021 saakka.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media