omaolo.fi Rokotukset
14.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 14.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­te­tun tar­tun­nan jäl­keen. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 12 (edellinen luku 21)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 15,4 (edellinen luku 27)
  • Koronavirustesteistä 0,2% on positiivisia tuloksia (edellinen luku 0,5%)
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 147
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 100% oman sairaanhoitopiirin alueella
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Kes­ki-Poh­jan­maa on edel­leen koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Voi­mas­sa ole­vat mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 21.12.2020 saak­ka. Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu kes­ki­viik­ko­na 16.12.2020, jol­loin tar­kas­tel­laan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä lin­ja­taan jou­lun ajan mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set alu­eel­la. Tar­vit­taes­sa nii­tä tar­ken­ne­taan myös vie­lä lähem­pä­nä jou­lua, mikä­li tilan­ne muut­tuu olennaisesti.

Hoi­don ja hoi­van sekä Vam­mais­pal­ve­lui­den toi­mia­lueil­la jat­ke­taan toi­min­ta­muu­tok­sia seuraavasti:

  • Asiakaskuljetusten yhdistely on tauolla 10.1.2021 saakka
  • Ikäihmisten päivätoiminta on jatkuu nykyisten linjausten mukaan 6.1.2021 saakka
  • Vammaisten toimintakeskuksissa erityisjärjestelyt 6.1.2021 saakka
  • Linkki: Soiten toimintamuutokset koronavirustilanteessa
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media