omaolo.fi Rokotukset
14.09.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 14.9.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun, joka todet­tiin Les­ti­jär­vel­lä vii­kon­lop­pu­na. Tar­tun­nan saa­nut on kotie­ris­tyk­ses­sä. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 40 koronavirustartuntaa.

Suu­rin osa Les­ti­jär­ven van­hus­ten­pal­ve­lua­su­mi­syk­sik­kö Koti­pir­tin asuk­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä on val­mis­tu­nut, eikä uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ole löy­ty­nyt täs­tä yksi­kös­tä. Koti­pir­tis­sä jat­ke­taan kui­ten­kin vierailukieltoa.

Soi­te uudis­taa koro­na­toi­min­taa täl­lä vii­kol­la. Kok­ko­las­sa ote­taan käyt­töön uusi dri­ve in –tes­taus­pis­te ja koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men aukio­loai­kaa laa­jen­ne­taan. Lisäk­si koro­na­vi­rus­tes­tauk­sen pro­ses­sia suju­voi­te­taan niin, että jat­kos­sa asia­kas voi saa­da teks­ti­vies­til­lä tes­ti­tu­lok­sen kän­nyk­kään­sä. Lue lisää tiedotteesta

Lisäk­si Soi­te on päi­vit­tä­nyt las­ten näyt­tei­den­ot­toon liit­ty­vää ohjeis­tus­ta THL:n 11.9.2020 teke­män tar­ken­nuk­sen myö­tä. Kou­lui­käi­sel­lä lap­sel­la koro­na­tes­ti on aina aiheel­li­nen, jos hänel­lä on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta. Ohjeis­tus on lin­ki­tet­ty korona.soite.fi sivus­tol­le ”Toi­mi näin” osioon.

Soi­te tar­ken­taa myös maa­kun­nal­lis­ta kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta siten, että suo­si­tus kos­kee myös ris­ki­ryh­mä­läis­ten kyy­di­tyk­siä:

Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan yli 15-vuotiaille:

  • julkisessa liikenteessä sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
  • koronatestiin hakeutuessa
  • riskimaasta Suomeen palattaessa
  • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Ensi­si­jai­sen tär­ke­ää on edel­leen nou­dat­taa 1–2 met­rin tur­va­vä­le­jä aina kun mah­dol­lis­ta, pes­tä käsiä, yskiä hihaan tai ker­ta­käyt­töi­seen nenä­lii­naan, vält­tää kas­vo­jen kos­ket­te­lua sekä vält­tää liik­ku­mis­ta ylei­sil­lä pai­koil­la oireisena.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media