omaolo.fi Rokotukset
15.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 15.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa yhtään koronapotilasta.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 77 koronavirustartuntaa.

Soi­tes­sa vah­vis­te­taan infek­tio­vas­taan­ot­to­jen toi­min­taa hen­ki­lös­tö­re­surs­sien jous­ta­vil­la siir­roil­la. Koi­vu­haan vas­taan­ot­to sul­je­taan vii­kok­si 43 (19.–23.10.), ja näin ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­taa siir­re­tään koronatyöhön.

Jo sovi­tut ajat siir­re­tään Kok­ko­lan pää­ter­veys­a­se­mal­le. Asiak­kail­le ilmoi­te­taan muu­tok­ses­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Myös Koi­vu­haan ter­veys­a­se­man puhe­lut ohja­taan sulun ajan Kok­ko­lan pääterveysasemalle.

Mah­dol­li­ses­ta sulun jat­kos­ta pää­te­tään myöhemmin.

Tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireissa

Edel­leen suo­si­tam­me Soi­ten alu­een asuk­kai­ta otta­maan yhteyt­tä Soi­teen lie­vis­sä­kin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan viit­taa­vis­sa oireis­sa. Yhtey­den­o­ton voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion (omaolo.fi). Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan Kok­ko­lan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on edel­leen avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media