omaolo.fi Rokotukset
15.02.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 15.2.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole tänään todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­kon­lo­pun aika­na uusia tar­tun­to­ja todet­tiin yhteen­sä kak­si ja molem­mat liit­tyi­vät Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­jus­ta on tul­lut Kes­ki-Poh­jan­maal­le 15 tar­tun­taa sekä kak­si jat­ko­tar­tun­taa, eli yhteen­sä 17 tar­tun­taa. Tähän men­nes­sä näis­tä yhdek­sän on var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen brittimuunnostartunnoiksi.

Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä seu­ran­nas­sa ja karan­tee­nis­sa 14 koro­na­tar­tun­nan saa­nut­ta sekä 55 altistunutta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 15 (edellinen luku 18)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 19 (edellinen luku 23)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.
  • Koronavirustesteistä 0,4% on positiivisia tuloksia. Viikolla 6 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1380 kpl.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 196
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

THL on päi­vit­tä­nyt Koro­na­vilk­kuun liit­ty­viä suo­si­tuk­sia ja jat­kos­sa koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen ohja­taan myös oireet­to­mat altis­tu­mi­sil­moi­tuk­sen saa­neet sovel­luk­sen käyt­tä­jät. Uuteen toi­min­ta­mal­liin liit­ty­vät sovel­lus­päi­vi­tyk­set Koro­na­vilk­kuun ja Omao­lon koro­na­oi­rear­vioon on tar­koi­tus toteut­taa 4.3.2021, THL tiedottaa.

Roko­tuk­set

Soi­ten hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat täl­lä vii­kol­la. Seu­raa­vak­si hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tus­ten pii­riin ote­taan käti­löt sekä sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sen työntekijät.

Ikäih­mis­ten koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä on nyt roko­tet­tu kaik­ki asuk­kaat ja val­tao­sa henkilökunnasta.Ajanvaraus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikään­ty­neil­le (yli 70-vuo­tiail­le, esim. puo­li­soil­le) ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 16.2.2021 klo 12.

Koro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat täl­lä vii­kol­la Soi­ten alu­eel­la alle 70 vuo­tiai­siin ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­viin hen­ki­löi­hin. Ensi vai­hees­sa roko­te­taan täs­tä ryh­mäs­tä Soi­tes­sa kont­rol­lis­sa ole­via hen­ki­löi­tä (kuten elin­siir­to- ja syö­pä­po­ti­lai­ta). Hei­hin ote­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhteyt­tä puhe­li­mit­se ja sovi­taan rokotusaika.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin.

Muu­tok­set Soi­ten toi­min­nas­sa koronatilanteessa

Koi­vu­haan vas­taan­o­ton supis­tet­tua toi­min­ta­mal­lia jat­ket­tiin 7.5.2021 saak­ka: lää­kä­rin ja hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le pää­see Koi­vu­haas­sa ainoas­taan ajanvarauksella.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media