omaolo.fi Rokotukset
15.04.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 15.4.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Soi­ten alu­een koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­vut on päi­vi­tet­ty: 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu yhteen­sä 12 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 15,4 / 100 000 asukasta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 262.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le sekä 18–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta osoit­tees­sa https://soite.terveytesi.fi on vapai­ta roko­tusai­ko­ja jäl­jel­lä roko­tuk­seen täl­lä het­kel­lä oikeu­te­tuil­le. Net­tia­jan­va­raus on auki kel­lon ympä­ri kaik­ki­na päivinä. 

Puhe­lin­ajan­va­raus auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 20.4.2021 klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488.

Soi­tes­sa 18–64-vuotiaita ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­via roko­te­taan mRNA-rokot­teil­la (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na). Yli 65-vuo­tiai­ta roko­te­taan Astra Zenecan rokot­teel­la THL:n suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Huom! Poik­keuk­se­na ovat yli 65-vuo­ti­aat hen­ki­löt, joil­la on ollut aivo­las­ki­mo­tu­kos (sinustrom­boo­si) tai hepa­rii­ni­hoi­toon liit­ty­vä veri­hiu­ta­lei­den vähäi­syys (trom­bo­sy­to­pe­nia HIT); heil­le anne­taan mRNA-roko­te (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty tai Moder­na). Jos olet sai­ras­ta­nut täl­lai­sen tau­din, varaa aika puhelimitse.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media