omaolo.fi Rokotukset
16.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 16.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me ensim­mäi­sen ker­ran 12.11.2020. Tar­tun­nat läh­ti­vät leviä­mään per­he­ta­pah­tu­mas­sa, jos­ta on nyt yhteen­sä todet­tu 12 tartuntaa.

Karan­tee­nis­sa on Soi­ten alu­eel­la täl­lä het­kel­lä 85 henkilöä.

Kai­kis­sa Kruu­nu­pyyn tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä rajoi­te­taan vie­rai­lu­ja. Soi­te kui­ten­kin mah­dol­lis­taa tur­val­li­set vie­rai­lut esim. plek­sien väli­tyk­sel­lä, teras­seil­la sekä video-puhe­lui­den avul­la. Kruu­nu­pyyn alu­een vam­mais­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä Solgår­de­nis­sa rajoi­te­taan vie­rai­lu­ja. Regnbå­ge­nis­sa ote­taan eri­tyis­jär­jes­te­lyt käyt­töön. Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen kyy­tien yhdis­te­ly on kiel­let­ty Kruu­nu­pyyn alu­eel­la 23.11.2020 saak­ka. Kruu­nu­pyyn alu­een tar­kem­mis­ta rajoi­tus­toi­mis­ta pää­te­tään viran­omais­ryh­mäs­sä kes­ki­viik­ko­na 18.11.2020.

Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana on 18 
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on tällä hetkellä 23 / 100 000 asukasta
 • Koronavirustesteistä alle 1% on positiivisia tuloksia
 • Yli 80 % tartuntaketjuista on selvillä.
 • Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 112 koronavirustartuntaa.
 • Linkki: Ajantasainen tilannekuva   

Val­mius­ryh­mä tote­si, että kas­vo­mas­kien ahke­ran käy­tön joh­dos­ta alu­eel­la on voi­tu vält­tää jouk­koal­tis­tu­mi­sia, jois­ta oli­si saat­ta­nut seu­ra­ta laa­jo­ja karan­tee­ne­ja sekä myös sai­ras­tu­mi­sia. Mas­kit estä­vät koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­tä. Kii­tos, että käy­tät kas­vo­mas­kia ja huo­leh­dit käsihygieniasta!

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/ . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499.

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

 • Pese kätesi
 • Yski hihaan tai nenäliinaan
 • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
 • Käytä maskia
 • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin
 • Lataa ja käytä Koronavilkkua
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media