omaolo.fi Rokotukset
17.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 17.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin Soi­ten alu­eel­la 14.12.2020. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on anta­nut uuden mää­räyk­sen kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta Keski-Pohjanmaalla:

”Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to rajoit­taa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän kym­me­neen hen­ki­löön 22.12.2020–17.1.2021 väli­sek­si ajak­si Pir­kan­maan, Kes­ki-Suo­men, Ete­lä-Poh­jan­maan, Kes­ki-Poh­jan­maan ja Vaa­san sai­raan­hoi­to­pii­rien alu­eel­la.” Lue lisää AVI:n tie­dot­tees­ta.

Kes­ki-Poh­jan­maa on edel­leen koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­ty­vät voi­mas­sa ole­vat mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­le on nyt lisät­ty tie­toa myös koro­na­vi­rus­ro­kot­teis­ta. Sivul­ta löy­dät hyö­dyl­li­siä link­ke­jä roko­te­tie­toon sekä usein kysyt­tyi­hin kysymyksiin.

Soi­tes­sa varau­du­taan jou­lun aikaan hen­ki­lös­tö­jär­jes­te­lyin, jot­ta alu­een asuk­kai­den hoi­to ja poti­las­tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa, mikä­li koro­na­vi­rus­ti­lan­ne pahe­nee alueella.

Koro­na­val­mius­ryh­mä muis­tut­taa suo­si­tuk­ses­ta jou­lun ajan juhliin:

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media