omaolo.fi Rokotukset
17.06.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 17.6.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin ti 8.6.2021. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 7,7 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Viran­omais­työ­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue siir­tyi eilen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­le (lisä­tie­toa eili­ses­sä tie­dot­tees­sa). Alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set varo­toi­me­na kes­ki­viik­koon 23.6.2021 saak­ka, jol­loin tilan­net­ta arvioi­daan uudes­taan. Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuotiaille.

Roko­tusai­ko­ja on mel­ko hyvin saa­ta­vil­la ja aiko­ja ava­taan koko ajan lisää, kun rokot­tei­den saa­pu­mi­nen var­mis­tuu. Vapai­ta aiko­ja pyri­tään avaa­maan vähin­tään vii­kok­si eteen­päin. Varaa­mal­la nyt ajan ensim­mäi­seen roko­tuk­seen, sijoit­tuu toi­nen roko­tusai­ka 12 vii­kon pää­hän, jol­loin teho­kas suo­ja koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vas­taan on saa­vu­tet­tu syk­syl­lä (lisä­tie­toa rokot­tei­den tehos­ta THL:n sivuil­la). Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään parem­mak­si”! Roko­tet­tu­na saat suo­jaa vaka­val­ta koro­na­vi­rus­tau­dil­ta ja autat suo­jaa­maan myös muita.

Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta netissä.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 22.6.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

THL suo­sit­te­lee ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 12–15-vuotiaiden nuor­ten koro­na­ro­ko­tus­ten aloit­ta­mis­ta (lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta). Asi­aa val­mis­tel­laan Soi­tes­sa ja tie­do­tam­me tämän ryh­män koro­na­ro­ko­tus­ten aloit­ta­mi­ses­ta myö­hem­min tarkemmin.

Muu­tok­set Soi­ten toiminnassa

Soi­ten kun­to­sa­lit Hon­ka­har­jus­sa ja Kuusi­kum­mus­sa ava­taan ma 21.6.2021. Kun­to­sa­leil­la huo­mioi­daan koro­na­tur­val­li­suus ohjeis­tuk­sin, sii­vouk­sel­la sekä nou­dat­ta­mal­la hygie­niaoh­jei­ta ja turvavälejä.

Kes­kus­sai­raa­lan osas­toil­la sekä yleis­lää­ke­tie­teen osas­toil­la vie­rai­lut ovat mah­dol­li­sia vie­rai­luai­koi­na max. 2–3 hen­ki­lön ryh­mis­sä koro­na­tur­val­li­suus huomioiden.

Ajan­ta­sai­nen lis­taus toi­min­ta­muu­tok­sis­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media