omaolo.fi Rokotukset
18.02.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 18.2.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu jat­kos­sa tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Tie­do­tam­me tilan­ne­ku­vas­ta jat­kos­sa­kin aina myös maa­nan­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun. Skel­lef­teån ket­jus­ta on Soi­ten alu­eel­le tul­lut 15 tar­tun­taa sekä 8 jat­ko­tar­tun­taa, eli yhteen­sä 23 tar­tun­taa. Tähän men­nes­sä näis­tä yhdek­sän on var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen brittimuunnostartunnoiksi.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­tes­sa on todet­tu 19 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 24 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä nyt 203.

Roko­tuk­set

Ikäih­mis­ten koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikään­ty­neil­le (yli 70-vuo­tiail­le, esim. puo­li­soil­le) ava­taan jäl­leen ensi vii­kon tiis­tai­na 23.2.2021 klo 12. Ajan­va­raus ava­taan joka tiis­tai klo 12 niin kau­an kuin rokot­tei­ta riittää.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhelimitse:

  • puhelinajanvaraus: 06 828 7488. Avoinna tiistaisin klo 12 alkaen niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi     
    Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

Soi­ten toi­min­ta koronavirustilanteessa

Soi­ten Hoi­don ja hoi­van sekä Vam­mais­pal­ve­lui­den yksi­köis­sä jat­ke­taan eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä 2.5.2021 saak­ka. Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­set on lis­tat­tu koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media