omaolo.fi Rokotukset
19.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 19.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Vii­kon­lo­pun aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­lan osas­tol­la on hoi­dos­sa yksi koro­na­po­ti­las. Yhteen­sä 80 hen­ki­löä on täl­lä het­kel­lä kotie­ris­tyk­ses­sä ja karan­tee­nis­sa Soi­ten alueella.

Ilmaan­tu­vuus vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä 36 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä alle 1% on posi­tii­vi­sia tulok­sia. Yli 80 % tar­tun­ta­ket­juis­ta on sel­vil­lä. Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 28 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 82 koronavirustartuntaa.

Päi­vi­täm­me jat­kos­sa arki­päi­vi­sin n. klo 12 korona.soite.fi sivun tilan­ne­ku­vaan myös tie­don sii­tä, mikä­li uusia tar­tun­to­ja ei ole todet­tu edel­li­se­nä arki­päi­vä­nä. Uusis­ta tar­tun­ta­ta­pauk­sis­ta tie­do­te­taan enti­seen tapaan: eli vii­kon­lo­pun tar­tun­nois­ta tie­do­tam­me maa­nan­tai­sin, mikä­li tar­tun­toi­hin ei lii­ty jouk­koal­tis­tu­mis­ta tai eri­tyi­siä toi­men­pi­tei­tä. Jos ilme­nee laa­jo­ja tar­tun­ta­ryp­päi­tä, niin tie­do­tam­me tar­tun­nois­ta mah­dol­li­sim­man pian niin arki­sin kuin viikonloppuisin.

Tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireissa

Tes­te­jä on Soi­ten alu­eel­la teh­ty vii­me aikoi­na n. 200 / päi­vä. Koros­tam­me edel­leen, että on tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Yhtey­den­o­ton voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion (omaolo.fi). Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan Kok­ko­lan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media