19.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 19.11.2020

Soiten koronavalmiusryhmä kokoontuu maanantaisin ja torstaisin sekä tarvittaessa ja pitää yllä tilannekuvaa. Varautuminen on suunnitelmien mukaista.

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta liittyy aikaisempaan Kruunupyyn tartuntaketjuun. Myös eilen tiedotetuista tartunnoista toinen on varmistunut liittyvän Kruunupyyn ketjuun. Tartunnat lähtivät leviämään perhetapahtumassa, josta on nyt yhteensä todettu 15 tartuntaa.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 115 koronavirustartuntaa.

Koronavalmiusryhmä otti kantaa pikkujoulujen viettoon. Ko­ro­na-ai­ka­na suo­si­tel­laan juh­lien viet­toa etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asiaan­kuu­lu­vin va­ro­toi­min jär­jes­tet­ty­nä. Esi­mer­kik­si yri­tyk­set voi­vat jär­jes­tää ta­pah­tu­mia ja tar­joi­lu­ja hen­ki­lö­kun­nal­leen ra­vin­to­loi­den nou­to- ja ca­te­ring­pal­ve­lui­den avul­la. Pe­rus­ta­sol­la on nou­da­tet­ta­va hy­gie­niaoh­jei­ta, mas­ki­suo­si­tuk­sia ja tar­peet­to­mien lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä.

Soite toi­vot­taa hy­vää pik­ku­jou­luai­kaa seu­raa­vin oh­jein:

  • Juh­li vain ter­vee­nä – py­sy ko­to­na, jos on ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta
  • Ra­jaa seu­rueen ko­koa – al­le 10 hen­gen ti­lai­suuk­sis­sa le­viä­mis­ris­ki pie­ne­nee mer­kit­tä­väs­ti
  • Toi­mi oh­jei­den mu­kaan – var­mis­ta tur­va­vä­lit, hy­gie­nia­käy­tän­nöt ja muut va­ro­toi­met
  • Tun­ne po­ruk­ka­si – osal­lis­tu­ja­lis­tat tai apu­so­vel­luk­set aut­ta­vat, jos jäl­ji­tys­tä tar­vi­taan
  • Pi­dä haus­kaa – tar­vit­sem­me kaik­ki iloa ja vir­kis­tys­tä!

Keski-Pohjanmaan alueen COVID-19 viranomaistyöryhmä antoi eilen vahvan suosituksen Kruunupyyn alueen kokoontumisrajoituksista, jotka ovat voimassa 30.11.2020 saakka. Soiten koronavalmiusryhmä jatkoi aiemmin linjaamiaan Kruunupyyn sote-yksiköiden rajoituksia myös 30.11.2020 saakka, eli:

  • Solgårdenin asumispalveluyksikkössä tiukennettu vierailurajoitus 30.11.2020 saakka.
  • Regnbågenin toimintakeskuksessa erityisjärjestelyt 30.11.2020 saakka.
  • Kaikissa Kruunupyyn alueen tehostetun palveluasumisen yksiköissä rajoitetaan vierailuja 30.11.2020 saakka.
  • Kruunupyyn alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan 30.11.2020 saakka.
koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media