omaolo.fi Rokotukset
19.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 19.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun. Myös eilen tie­do­te­tuis­ta tar­tun­nois­ta toi­nen on var­mis­tu­nut liit­ty­vän Kruu­nu­pyyn ket­juun. Tar­tun­nat läh­ti­vät leviä­mään per­he­ta­pah­tu­mas­sa, jos­ta on nyt yhteen­sä todet­tu 15 tartuntaa.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 115 koronavirustartuntaa.

Koro­na­val­mius­ryh­mä otti kan­taa pik­ku­jou­lu­jen viet­toon. Ko­­ro­­na-ai­­ka­­na suo­si­tel­laan juh­lien viet­toa etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asiaan­kuu­lu­vin va­ro­toi­min jär­jes­tet­ty­nä. Esi­mer­kik­si yri­tyk­set voi­vat jär­jes­tää ta­pah­tu­mia ja tar­joi­lu­ja hen­ki­lö­kun­nal­leen ra­vin­to­loi­den nou­­to- ja ca­te­ring­pal­ve­lui­den avul­la. Pe­rus­ta­sol­la on nou­da­tet­ta­va hy­gie­niaoh­jei­ta, mas­ki­suo­si­tuk­sia ja tar­peet­to­mien lä­hi­kon­tak­tien välttämistä.

Soi­te toi­vot­taa hy­vää pik­ku­jou­luai­kaa seu­raa­vin ohjein:

  • Juh­li vain ter­vee­nä – py­sy ko­to­na, jos on ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta
  • Ra­jaa seu­rueen ko­koa – al­le 10 hen­gen ti­lai­suuk­sis­sa le­viä­mis­ris­ki pie­ne­nee mer­kit­tä­väs­ti
  • Toi­mi oh­jei­den mu­kaan – var­mis­ta tur­va­vä­lit, hy­gie­nia­käy­tän­nöt ja muut va­ro­toi­met
  • Tun­ne po­ruk­ka­si – osal­lis­tu­ja­lis­tat tai apu­so­vel­luk­set aut­ta­vat, jos jäl­ji­tys­tä tar­vi­taan
  • Pi­dä haus­kaa – tar­vit­sem­me kaik­ki iloa ja vir­kis­tys­tä!

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­een COVID-19 viran­omais­työ­ryh­mä antoi eilen vah­van suo­si­tuk­sen Kruu­nu­pyyn alu­een kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, jot­ka ovat voi­mas­sa 30.11.2020 saak­ka. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä jat­koi aiem­min lin­jaa­mi­aan Kruu­nu­pyyn sote-yksi­köi­den rajoi­tuk­sia myös 30.11.2020 saak­ka, eli:

  • Solgårdenin asumispalveluyksikkössä tiukennettu vierailurajoitus 30.11.2020 saakka.
  • Regnbågenin toimintakeskuksessa erityisjärjestelyt 30.11.2020 saakka.
  • Kaikissa Kruunupyyn alueen tehostetun palveluasumisen yksiköissä rajoitetaan vierailuja 30.11.2020 saakka.
  • Kruunupyyn alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan 30.11.2020 saakka.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media