omaolo.fi Rokotukset
19.08.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 19.8.2021 — 7 uut­ta tartuntaa

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 19.8.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu seit­se­män uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Osa uusis­ta tar­tun­nois­ta todet­tiin karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­vil­la, mut­ta muka­na on myös tar­tun­to­ja, joi­den sel­vi­tys­työ on kes­ken. Uusia altis­tu­mis­paik­ko­ja ei kui­ten­kaan ole tie­dos­sa täs­sä vaiheessa.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 63 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 81 / 100 000 asu­kas­ta. Täl­lä het­kel­lä Soi­ten alu­eel­la 78 % tar­tun­nois­ta pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin lie­vil­lä­kin oireilla!

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Koro­na­tes­ti voi näyt­tää posi­tii­vis­ta, vaik­ka vain yksi tai kak­si oireis­ta täyttyy.

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin myös sii­nä tapauk­ses­sa, että olet jo saa­nut koro­na­ro­kot­teen. Roko­te antaa suo­jan koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mut­ta roko­tet­tu voi sil­ti sai­ras­tua koro­naan ja edel­leen tar­tut­taa muita.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la! Roko­tuk­set ovat täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Tähän men­nes­sä uusim­mas­ta koh­de­ryh­mäs­tä, 12–15-vuotiaista, on alu­eel­la roko­tet­tu jo 40,2 % - hie­noa, että alu­een nuo­ret ovat hakeu­tu­neet ahke­ras­ti rokotuksiin!

Ajan­va­rauk­set­to­mat walk-in roko­tuk­set ovat olleet suo­sit­tu­ja ja nii­tä tul­laan jär­jes­tä­mään lisää lähiai­koi­na. Ajan­va­rauk­set­to­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la otta­maan ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­sen itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Tie­do­tam­me uusis­ta ajan­va­rauk­set­to­mis­ta roko­tus­päi­vis­tä tar­kem­min pian Soi­ten kanavissa.

Koro­na­ro­ko­tuk­sen toi­sen annok­sen väliä lyhen­ne­tään Soi­ten alu­eel­la 12 vii­kos­ta 8 viik­koon. Soi­te val­mis­te­lee ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-roko­tus­päi­viä 2. rokot­teil­le. Lue lisää aihees­ta eril­li­ses­tä tie­dot­tees­ta. Tie­do­tam­me 2. rokot­teen ajan­va­rauk­set­to­mis­ta walk-in-päi­vis­tä myö­hem­min tarkemmin.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on myös hyvin saa­ta­vil­la. Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta säh­köi­ses­ti tai puhelimitse.

 • Sähköinen ajanvaraus netissä: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7.
  • Voit varata ajan sähköisestä Omahoito-palvelusta, mikäli sinulla on sähköiseen tunnistautumiseen tarvittavat tunnukset (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, tulee aika varata puhelimitse.
  • Omahoito-palvelu on avoinna vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.
 • Puhelinajanvaraus kaikille ikäryhmille: 06 828 7488 avoinna tiistaisin klo 12-15

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

 • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
 • Käytä maskia – Soiten alueella on voimassa vahva maskisuositus
 • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
 • Yski hihaan tai nenäliinaan
 • Lataa ja käytä Koronavilkkua
 • Kun vuorosi tulee, ota koronarokote

Vas­tuu ter­vey­des­täm­me on minul­la ja sinulla!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media