omaolo.fi Rokotukset
02.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 2.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Vii­kon­lo­pun aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat on saa­tu ulko­mail­ta ja posi­tii­vi­set löy­dök­set teh­tiin len­to­kent­tä­tes­tauk­ses­sa. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Karan­tee­nis­sa on Soi­ten alu­eel­la täl­lä het­kel­lä n. 40–50 henkilöä.

Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut päi­vi­te­tään joka maa­nan­tai. Tar­tun­to­jen luku­mää­rä vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na on 12 (2.11.2020). Ilmaan­tu­vuus vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä 15,4 / 100 000 asu­kas­ta (2.11.2020). Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä alle 1% on posi­tii­vi­sia tulok­sia ja yli 80 % tar­tun­ta­ket­juis­ta on sel­vil­lä. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 94 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilannekuva

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä halu­aa kiit­tää Soi­ten alu­een asuk­kai­ta kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen sekä mui­den koro­naoh­jeis­tus­ten hyväs­tä nou­dat­ta­mi­ses­ta. Hygie­nia­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­sel­la jokai­nen voi vai­kut­taa alu­een tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen. Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus on edel­leen voi­mas­sa Soi­ten alu­eel­la ennaltaehkäisevästi.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne voi muut­tua hyvin nopeas­ti, joten on erit­täin tär­ke­ää hakeu­tua ajois­sa ja lie­vis­sä­kin oireis­sa tes­tauk­seen. Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion (omaolo.fi). Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499.

Koro­na­val­mius­ryh­mä päät­ti Kruu­nu­pyyn alu­een yksi­köi­den eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä. Toi­min­ta­kes­kus Kom­pas­sin eri­tyis­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat 6.1.2021 saak­ka. Kruu­nu­pyys­sä sijait­se­vat asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö Solgår­den ja toi­min­ta­kes­kus Regnbå­gen sekä van­hus­ten­pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köt Heim­bo ja Sand­bac­ka palaa­vat nor­maa­liin toi­min­taan 9.11.2020 ja vie­rai­lu­kiel­lot päättyvät.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media