omaolo.fi Rokotukset
02.09.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 2.9.2021 — 3 uut­ta tartuntaa

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 2.9.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­tes­te­jä ote­taan täl­lä het­kel­lä pal­jon, joten tes­ti­tu­los­ten saa­mi­ses­sa voi kes­tää nor­maa­lia pidem­pään. Soi­tes­sa koro­na­vi­rus­tes­tauk­ses­sa nou­da­te­taan THL:n val­ta­kun­nal­li­sia ohjeis­tuk­sia ja keho­tam­me hakeu­tu­maan vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen, mikä­li lie­viä­kään koro­na­vi­rus­tar­tun­taan viit­taa­via oirei­ta ilmenee.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 46 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 59 / 100 000 asu­kas­ta. Täl­lä het­kel­lä Soi­ten alu­eel­la 80 % tar­tun­nois­ta pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät 20–29-vuotiaiden ikä­luok­kaan, mis­sä myös Soi­ten alu­eel­la roko­te­kat­ta­vuus on jää­nyt mata­lam­mak­si kuin muis­sa ikä­luo­kis­sa. Pyrim­me mah­dol­li­sim­man kor­ke­aan roko­te­kat­ta­vuu­teen väes­tön suo­jaa­mi­sek­si. Roko­te­kat­ta­vuuk­sis­sa on ero­ja kun­tien välil­lä ja Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä halu­aa­kin kiit­tää erik­seen Kruu­nu­pyyn alu­een nuo­ri­soa, joka on hakeu­tu­nut koro­na­ro­ko­tuk­siin aktii­vi­ses­ti. Kruu­nu­pyys­sä 20–29-vuotiaista on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la jo 76 %.

Vaik­ka koro­na­vi­rus­tar­tun­ta ei useim­mi­ten nuo­ril­la aiheu­ta vaka­vaa tau­ti­muo­toa, voi se kui­ten­kin aiheut­taa COVID-19-tau­din pit­kä­ai­kais­seu­rauk­sia, nk. long covi­dia. Long covid ‑tau­tiin liit­tyy pit­kiä aiko­ja kes­tä­vää väsy­mys­tä, hen­ge­nah­dis­tus­ta, yskää sekä nivel- ja rin­ta­ki­pu­ja. Roko­te antaa tehok­kaan suo­jan myös long covi­dia vas­taan. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Tavoit­tee­nam­me on teh­dä roko­tuk­sel­la käyn­nis­tä mah­dol­li­sim­man help­poa ja vai­va­ton­ta. Ajan­va­rauk­set­to­mia walk-in-roko­tus­ta­pah­tu­mia tul­laan jär­jes­tä­mään jat­kos­sa myös tapah­tu­mien yhtey­des­sä. Esi­mer­kik­si olem­me muka­na Kau­pan ja kult­tuu­rin yös­sä 10.9.2021. Seu­raa ilmoit­te­lua kana­vis­sam­me sekä alu­een mediassa!

12–15-vuotiaiden roko­tuk­set jat­ku­vat lähiai­koi­na alu­een kou­luil­le. Kou­lut tie­dot­ta­vat oppi­lai­ta ja van­hem­pia roko­tuk­sis­ta tar­kem­min. Nuo­ret voi­vat toki hakeu­tua roko­tet­ta­vak­si myös ylei­siin ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-päiviin.

Ajan­va­rauk­set­to­mat walk-in roko­tuk­set ovat olleet suo­sit­tu­ja ja roko­tus­ten pain­opis­te onkin siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Halu­tes­saan ajan voi edel­leen vara­ta säh­köi­ses­ti Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kah­dek­san viik­koa. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media