omaolo.fi Rokotukset
20.08.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 20.8.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu sään­nöl­li­ses­ti ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista. 

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la lähi­päi­vi­nä. Vii­mei­sin tar­tun­ta todet­tiin 20.7.2020. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 32 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­näyt­tei­tä ote­taan pal­jon Soi­ten yksi­köis­sä (lähem­mäs 200 päi­väs­sä) ja tes­tiin pää­see suo­si­tus­ten mukaan vuo­ro­kau­den sisäl­lä. Val­tao­sa näyt­teis­tä pyri­tään ana­ly­soi­maan kes­kus­sai­raa­lan labo­ra­to­rios­sa Kok­ko­las­sa, mut­ta osa näyt­teis­tä lähe­te­tään ana­ly­soi­ta­vak­si Ouluun. Vali­tet­ta­vas­ti näyt­tei­den ana­ly­soin­ti Oulus­sa on erit­täin ruuh­kau­tu­nut, min­kä vuok­si vas­tauk­set osaan Soi­ten alu­een näyt­teis­tä saa­daan vas­ta muu­ta­man päi­vän viiveellä. 

Vink­ki: Soi­ten korona.soite.fi sivus­ton Toi­mi näin ‑sivul­ta löy­tyy lin­ki­tys THL:n ohjeis­tuk­seen kas­vo­mas­kin käy­tös­tä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media