omaolo.fi Rokotukset
21.01.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 21.1.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja altis­tu­neet on ase­tet­tu karanteeniin.

Koro­na­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­sel­la voi­daan sel­keäs­ti vai­kut­taa alu­eel­li­seen koro­na­ti­lan­tee­seen. Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä halu­aa­kin kiit­tää kaik­kia alu­een asuk­kai­ta ohjei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta. Jak­se­taan­han nou­dat­taa ohjei­ta jat­kos­sa­kin! Ei lii­ku­ta kodin ulko­puo­lel­la, mikä­li oirei­ta ilme­nee ja hakeu­du­taan nopeas­ti koro­na­tes­tauk­seen jo vähäi­sil­lä­kin oireil­la. Me kaik­ki voim­me vai­kut­taa omal­la toi­min­nal­lam­me koro­na­ti­lan­tee­seen ja sii­hen, että emme tar­tu­ta lähei­siäm­me tai ihmi­siä, joi­ta koh­taam­me. Koro­na­mat­kaa on vie­lä vähän jäl­jel­lä ennen kuin kaik­ki ovat saa­neet rokot­teen, joten tsem­pa­taan vie­lä hetki!

Roko­tuk­set

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Par­hail­laan roko­te­taan ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köi­den asuk­kai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa sekä ensim­mäi­sen pii­kin saa­nei­ta toi­sel­la roko­tean­nok­sel­la. Yli 80-vuo­tai­den jouk­ko­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan hel­mi­kuun alus­sa. Soi­te jakaa ensi vii­kol­la alu­een koti­ta­louk­siin tie­do­te­leh­ti­sen koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­sis­ta – ota se talteen!

Suo­men koro­na­ro­ko­te­stra­te­gian mukai­ses­ti koro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan ikään­ty­neil­le sen jäl­keen, kun teho­hoi­don hen­ki­lö­kun­ta, koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vat sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jät sekä ikään­ty­nei­den hoi­va­ko­tien asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta on pää­osin roko­tet­tu. Lue Kan­sal­li­nen roko­tus­asian­tun­ti­ja­ryh­mä KRAR:n vii­mei­sin tie­do­te.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media