omaolo.fi Rokotukset
21.10.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 21.10.2021

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alueella

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 21.10.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu yhteen­sä 154 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 199 / 100 000 Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä 5,4 % on posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa yhdek­sän koronaviruspotilasta.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 17.10. klo 16-17 Heinolankaaren ABC, Kokkola
 • 18.10. klo 12-15 Veho, Kokkola
 • 18.10. klo 13-14 Heinolankaaren ABC, Kokkola
 • 18.10. klo 19.30-20 Lidl keskusta, Kokkola
 • 18.10. klo 11-12 K-rauta, Kokkola
 • 18.10. klo 12-13 Kodin Terra, Kokkola
 • 18.10. klo 12-15.30 uintikeskus Vesiveijari, Kokkola
 • 19.10. klo 19-21 Puutarhakadun R-Kioski, Kokkola
 • 19.10. klo 11.30-12 Kirjasto, Kokkola
 • 19.10. klo 12-12.15 Intersport, Kokkola
 • 19.10. klo 12.15-12.45 Espresso House, Kokkola
 • 19.10. klo 19.45-20 H. Nyman, Kokkola
 • 19.10. klo 12-14 uintikeskus Vesiveijari, Kokkola
 • 19.10. klo 11.-11.15 Posti Rautatienkatu, Kokkola
 • 19.10. klo 22-23 Heinolankaaren ABC, Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä veto­aa vah­vas­ti alu­een väes­töön, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mat ottai­si­vat koro­na­ro­kot­teen mah­dol­li­sim­man pian. Rokot­teen teho käy sel­keäs­ti ilmi nykyi­ses­tä epi­de­mia­ti­lan­tees­ta, sil­lä tar­tun­nat kes­kit­ty­vät rokot­ta­mat­to­miin tai vas­ta hil­jat­tain roko­tuk­sen saa­nei­siin. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koro­na­vi­rus­tar­tun­taan. Link­ki: Tie­toa koronavirusrokotteesta

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Hakeutua viipymättä ja lievissäkin hengitystieinfektion oireissa koronavirustestiin etenkin, jos olet rokottamaton. Ajanvaraus: https://korona.soite.fi/koronapoliklinikka/
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia.
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Roko­tusin­nok­kuu­des­sa on havait­ta­vis­sa sel­ke­ää nousua! Olem­me aivan hil­kul­la 80 % roko­tus­kat­ta­vuu­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Otta­mal­la roko­tuk­sen voit suo­ja­ta pait­si itseä­si, myös muita.

Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään nos­ta­maan Soi­ten alu­eel­la tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Soi­te jal­kau­tuu pe 29.10. klo 16–20 Kok­ko­lan Mini­ma­niin anta­maan rokotuksia.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta terveyskeskuksesta.

Kol­man­net koro­na­ro­ko­tean­nok­set Soi­ten alueella

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tos THL on ohjeis­ta­nut aluei­ta aloit­ta­maan kol­man­sien koro­na­ro­ko­tean­nok­sien anta­mi­nen seu­raa­vil­le koh­de­ryh­mil­le: kai­kil­le 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäs­tä riip­pu­mat­ta sekä yli 12-vuo­tiail­le 1. ja 2. ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta roko­tusan­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta.

Soi­tes­sa ensim­mäi­set kak­kos­ro­kot­teet on annet­tu huh­ti­kuun lopul­la, jol­loin nii­den anta­mi­ses­ta tulee kulu­neek­si 6 kuu­kaut­ta tämän kuun lopussa.

Lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le kol­mas koro­na­ro­ko­te anne­taan Soi­ten asu­mi­syk­si­köis­sä.  Roko­tuk­set Soi­ten pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä alka­vat vii­kol­la 43.

Mui­den kol­man­teen rokot­tee­seen oikeu­tet­tu­jen osal­ta tie­do­tam­me tar­kem­mat ajan­va­raus­oh­jeet ensi viikolla.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media