omaolo.fi Rokotukset
21.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 21.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukais­ta. Tilan­ne on rauhallinen.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin Soi­ten alu­eel­la 14.12.2020. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 4 (edellinen luku 12)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 5,1 (edellinen luku 15,4)
  • Koronavirustesteistä 0,2% on positiivisia tuloksia.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 148
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 100% oman sairaanhoitopiirin alueella
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Voi­mas­sa ole­vat mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa ja löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/suositukset/

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran 22.12.2020 tar­kas­te­le­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Myös jou­lun aika­na pää­see koro­na­näyt­teen­ot­toon Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin 06 828 7499 pal­ve­lee arki­py­hi­nä vii­kon­lo­pun aukio­loa­join, eli on avoin­na klo 8–16 (24–27.12. sekä 31.12, 1.1.2021 ja 6.1.2021). Koro­na­näyt­teen­ot­toon tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa viipymättä!

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä muis­tut­taa tur­val­li­ses­ta vie­rai­lus­ta asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä. Asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köi­den vie­rai­luis­sa pyy­de­tään nou­dat­ta­maan voi­mas­sa ole­via tur­val­li­sia vie­rai­lu­käy­tän­tei­tä ja toi­mi­maan yksi­kön anta­man ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti. Eri­tyi­ses­ti muis­tet­ta­va, ettei vie­rail­la oirei­se­na! Lisä­tie­to­ja asumispalveluyksiköistä.

Suo­si­tuk­set tur­val­li­seen jou­lun­viet­toon kodeissa:

  • Juhlia suositellaan vietettäväksi etätapahtumina, maskisuojauksin ja asiaankuuluvin varotoimin järjestettynä.
  • Jos halutaan kokoontua, on se suositeltavaa tehdä alle 10 hengen ryhmissä ja mahdollisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. THL suosittelee, että ihmiset viettäisivät joulua mahdollisimman pienissä ryhmissä ja mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kanssa.
  • Sosiaalista kanssakäymistä ei ole syytä kokonaan välttää, vaan keksiä muita turvallisia tapoja juhlien järjestämiseen.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media