omaolo.fi Rokotukset
21.09.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 21.9.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la todet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet ovat kotie­ris­tyk­ses­sä. Uudet koro­na­vi­rus­tar­tun­nat eivät lii­ty aiem­piin tar­tun­ta­ket­jui­hin, eivät­kä uudet tapauk­set lii­ty toi­siin­sa. Yksi tar­tun­nan saa­nut on Kes­ki-Poh­jan­maan ulkopuolelta.

Kah­des­sa Soi­ten alu­een tar­tun­nas­sa on yhteen­sä kym­me­nen altis­tu­nut­ta, jot­ka on kon­tak­toi­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Soi­ten alu­een ulko­puo­li­sen tar­tun­nan sel­vi­tys­työ­tä jat­ke­taan tar­tun­nan saa­neen omas­sa sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 43 koronavirustartuntaa.

Tie­do­tam­me vii­kon­lop­pui­sin tode­tuis­ta uusis­ta tar­tun­nois­ta maa­nan­tai­sin koro­na­val­mius­ryh­män kokouk­sen jäl­keen, jol­loin koko­nais­ku­va on tar­ken­tu­nut. Vii­kon­lop­pui­sin tie­do­tam­me uusis­ta koro­na­ta­pauk­sis­ta, mikä­li ne aiheut­ta­vat laa­jaa altis­tu­mis­ta tai ovat muul­la tavoin poikkeavia.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media