omaolo.fi Rokotukset
22.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 22.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja täl­lä vii­kol­la. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­tar­tun­ta on todet­tu 18.10.2020. Karan­tee­ne­ja on päät­ty­nyt ja täl­lä het­kel­lä koti­ka­ran­tee­nis­sa on alle 50 hen­ki­löä Soi­ten alueella. 

Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut päi­vi­te­tään joka maa­nan­tai. Tar­tun­to­jen luku­mää­rä vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na on 28 (19.10.2020). Ilmaan­tu­vuus vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä 36 / 100 000 asu­kas­ta (19.10.2020). Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä alle 1% on posi­tii­vi­sia tulok­sia ja yli 80 % tar­tun­ta­ket­juis­ta on sel­vil­lä. Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 28 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa (19.10.2020). Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 82 koronavirustartuntaa.

Koi­vu­haan vas­taan­o­ton sul­ku jat­kuu ensi vii­kon (viik­ko 44).

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media