omaolo.fi Rokotukset
22.04.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 22.4.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin maa­nan­tai­na 12.4.2021.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Soi­ten alu­een koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus­lu­vut ovat:

  • 14 vuorokauden aikana on todettu yhteensä 5 koronavirustartuntaa
  • Koronaviruksen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on tällä hetkellä 6,5 / 100 000 asukasta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 262.

Tie­dok­si Soi­ten toiminnasta

Jouk­ko­ro­ko­tus­ten vas­tuu­lää­kä­rik­si nimet­tiin Mar­ko Rah­ko­nen. Juk­ka Aro toi­mii roko­tuk­sis­ta vastaavana.

Eri­tyis­jär­jes­te­lyt Soi­ten päi­vä­toi­min­nas­sa jat­ku­vat 30.6.2021 saak­ka. Myös Soi­ten alu­een asia­kas­kul­je­tus­ten yhdis­te­lyt ovat tauol­la 30.6.2021 saakka.

Roko­tuk­set

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä on mää­ri­tel­lyt tiet­ty­jä Soi­ten yksi­köi­tä toi­min­nan kan­nal­ta kriit­ti­sik­si ja hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan näis­sä yksi­köis­sä. Yksi­köi­hin ollaan suo­raa yhtey­des­sä ja hei­tä infor­moi­daan rokotusjärjestelyistä.

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Huom: THL on muut­ta­nut ris­ki­ryh­mä 2 kuu­lu­vien ikä­haa­ru­kan alka­vak­si jo 16-vuo­tiais­ta. Soi­ten alu­eel­la 16–17-vuotiaiden ris­ki­ryh­mä 2 kuu­lu­vien roko­tuk­set jär­jes­te­tään samois­sa tilois­sa kuin aikuis­ten roko­tuk­set ja samal­la ajanvaraussysteemillä.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lin­ja­si, että tou­ko­kuun alus­ta läh­tien myös 65–69-vuotiaille voi­daan antaa mRNA-rokot­tei­ta, jos roko­tet­ta­va niin toi­voo (lue tar­kem­min THL:n tie­dot­tees­ta). Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa sitä, että 1.5. läh­tien yli 65-vuo­ti­aat voi­vat vali­ta otta­vat­ko mRNA-rokot­teen (Pfizer-Bion­tec Comir­na­ty tai Moder­na) vai AstraZe­necan Vaxzev­ria-rokot­teen. Yli 65-vuo­tiail­le tar­jo­taan ensi­si­jai­ses­ti AstraZe­necan Vaxzev­ria-roko­tet­ta. Mikä­li roko­tet­ta­va halu­aa mRNA-rokot­teen, on roko­te­va­lin­nas­ta ilmoi­tet­ta­va ajan­va­rauk­sen yhtey­des­sä puhe­li­mes­sa. Mikä­li ajan­va­rauk­sen tekee säh­köi­ses­ti, on Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta valit­ta­va se roko­te, jon­ka halu­aa saada.

Toi­sen roko­tean­nok­sen osal­ta toi­mi­taan myös THL:n lin­jauk­sen mukaan:

  • ne 65 vuotta täyttäneet, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena AstraZenecan rokotetta, saavat ensisijaisesti myös toisella rokotuskerralla AstraZenecan rokotetta.
  • alle 65-vuotiaille annetaan toisena annoksena aina mRNA-rokotetta. Alle 65-vuotias ei voi halutessaan siis valita 2. rokotepiikiksi AstraZenecan rokotetta, vaikka olisi saanut sitä ensimmäisenä rokoteannoksena.

Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le on annet­tu ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhtey­des­sä. Mikä­li roko­te­tul­le tulee yli­voi­mai­nen este ja 2. roko­tusai­ka pitäi­si siir­tää, tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­riin puh. 040 804 2821 arki­sin klo 8–16.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 27.4.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Link­ki: lisä­tie­toa roko­tus­ten ajanvarauksesta

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media