omaolo.fi Rokotukset
23.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 23.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukais­ta. Tilan­ne on rauhallinen.

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin Soi­ten alu­eel­la 14.12.2020. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­val­mius­ryh­mä käsit­te­li roko­tus­ten aika­tau­lua Soi­tes­sa. Soi­ten alu­eel­le ensim­mäi­set roko­tusan­nok­set tule­vat vii­kol­la 53 tai vii­kol­la 1. Alku­vai­hees­sa rokot­tei­ta tulee pie­niä mää­riä ker­ral­laan. Soi­tes­sa val­mis­tau­dum­me aloit­ta­maan roko­tuk­set vii­kos­ta 1 alkaen.

Soi­ten koro­na­tie­dot­ta­mi­nen hil­je­nee jou­lun pyhien ajak­si. Ajal­la 24.–27.12. tie­do­tam­me koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne olen­nai­ses­ti muut­tuu Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran maa­nan­tai­na 28.12. jol­loin myös tilan­ne­ku­va päivitetään.

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä toi­vot­taa kai­kil­le oikein tur­val­lis­ta ja rau­hal­lis­ta joulua!

Link­ki: Suo­si­tuk­set jou­lun viettoon

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media