omaolo.fi Rokotukset
24.06.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 24.6.2021 – ei uusia koronavirustartuntoja

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 0 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Viran­omais­työ­ryh­män pää­tök­sel­lä Soi­ten alue jat­kaa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian perus­ta­sol­la ja alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia keven­ne­tään (lisä­tie­toa eili­ses­sä tie­dot­tees­sa).Alu­eel­la ei ole voi­mas­sa AVI:n mää­rää­miä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia tai alu­eel­li­sia kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­sia. Laa­jaa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta ei enää ole jul­ki­sis­sa tilois­sa, mut­ta mas­kia on suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää edel­leen tilan­teis­sa, jos tur­va­vä­lien pitä­mi­nen on mah­do­ton­ta (lisä­tie­toa: alu­eel­li­nen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus). EU- ja Schen­gen-alueil­le mat­kus­tet­taes­sa tulee nou­dat­taa eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta ja vält­tää mat­kus­ta­mis­ta näi­den aluei­den ulko­puo­lel­le. Seu­raa ulko­mi­nis­te­riön ja THL:n ohjeistusta.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Roko­tusai­ko­ja on mel­ko hyvin saa­ta­vil­la ja aiko­ja ava­taan koko ajan lisää, kun rokot­tei­den saa­pu­mi­nen var­mis­tuu. Vapai­ta aiko­ja pyri­tään avaa­maan vähin­tään vii­kok­si eteen­päin. Varaa­mal­la nyt ajan ensim­mäi­seen roko­tuk­seen, sijoit­tuu toi­nen roko­tusai­ka 12 vii­kon pää­hän, jol­loin teho­kas suo­ja koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vas­taan on saa­vu­tet­tu syk­syl­lä (lisä­tie­toa rokot­tei­den tehos­ta THL:n sivuil­la). Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään parem­mak­si”! Roko­tet­tu­na saat suo­jaa vaka­val­ta koro­na­vi­rus­tau­dil­ta ja autat suo­jaa­maan myös muita.

Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta netissä.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 29.6.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

THL suo­sit­te­lee koro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mis­ta kaik­kiin 12–15-vuotiaisiin (lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta). Pää­tök­sen asias­ta teke­vät sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö sekä val­tio­neu­vos­to. Asi­aa val­mis­tel­laan Soi­tes­sa ja tie­do­tam­me tämän ryh­män koro­na­ro­ko­tus­ten aloit­ta­mi­ses­ta myö­hem­min tar­kem­min, mikä­li täl­lai­nen ase­tus astuu voi­maan Suomessa.

Muu­tok­set Soi­ten toiminnassa

Asu­mis­pal­ve­lui­den vie­rai­luoh­jeis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­kaa jat­ket­tiin 15.8.2021 saakka:

  • Omaisten/läheisten vierailut varotoimin yksikön ohjeistuksen mukaisesti.
  • Tärkeää on vierailla oireettomana.
  • Vierailulla tulee käyttää kasvomaskia, sillä alueellisen kasvomaskisuosituksen mukaan maskia tulee käyttää asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
  • Yhteydenotto yksikköön ennen vierailua on suositeltavaa turvallisen vierailun järjestämiseksi.
  • Lisätietoja asumispalveluyksiköistä.

Ajan­ta­sai­nen lis­taus toi­min­ta­muu­tok­sis­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

Vie­te­tään tur­val­li­nen juhannus

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä toi­vot­taa kai­kil­le aurin­kois­ta ja tur­val­lis­ta juhan­nus­ta! Vaik­ka alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set ovat keven­ty­neet, muis­te­taan edel­leen huolehtia:

Myös juhan­nuk­sen aikaan Soi­tes­sa pää­see koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen ja keho­tam­me­kin kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media