omaolo.fi Rokotukset
24.09.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 24.9.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu Soi­ten alu­eel­la tänään. Vii­mei­sin tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 22.9.2020 ja täs­tä tie­do­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na 23.9.2020. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 45 koronavirustartuntaa.

THL on tänään päi­vit­tä­nyt kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta, joka poh­jau­tuu kol­meen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­vai­hei­seen: perus­ta­so, kiih­ty­mis­vai­he ja leviä­mis­vai­he (lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta). Soi­tes­sa ollaan perus­ta­sol­la, mikä tar­koit­taa sitä, että voi­mas­sa ole­va alu­eel­li­nen kas­vo­mas­ki­suo­si­tus säi­lyy ennal­laan. Tilan­net­ta seu­ra­taan jat­ku­vas­ti. Ris­ki tapaus­mää­rien nousuun on ole­mas­sa koro­na­vi­rus­ti­lan­teen kiih­tyes­sä valtakunnallisesti.

Soi­te jat­kaa kas­vo­mas­kien jaka­mis­ta vähä­va­rai­sil­le vii­koil­la 40–41. Val­ta­kun­nal­li­nen suo­si­tus on, että kan­sa­lai­set hank­ki­vat kas­vo­mas­kit itse. Mak­sut­to­mat kas­vo­mas­kit on tar­koi­tet­tu vähä­va­rai­sil­le asuk­kail­le, jot­ka eivät pys­ty mas­ke­ja hank­ki­maan. Lue lisää tie­dot­tees­ta.

Muis­tu­tam­me pai­nok­kaas­ti alu­een väes­töä nou­dat­ta­maan tur­va­vä­le­jä (vähin­tään 1 met­ri) sekä hyvää käsi- ja yski­mis­hy­gie­ni­aa (lue tar­kem­pi ohjeis­tus). Lisäk­si vetoam­me eri­tyi­ses­ti alu­een urhei­luseu­roi­hin sekä har­ras­tusyh­tei­söi­hin, että toi­mi­jat ohjeis­tai­si­vat osal­lis­tu­jia tur­va­vä­leis­tä sekä hyväs­tä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta vapaa-ajan kokoontumisissa.

Muis­tu­tam­me myös karan­tee­nioh­jeis­tuk­ses­ta kaik­kia, jot­ka ovat joko lää­kä­rin mää­rää­mäs­sä tai omaeh­toi­ses­sa karanteenissa:

”Karan­tee­nis­sa ole­van hen­ki­lön pitää vält­tää lähi­kon­tak­tia per­heen ulko­puo­li­siin ihmi­siin. Ulos voi men­nä, jos ei mene mui­den ihmis­ten lähel­le. Esi­mer­kik­si työ­hön, kou­luun, päi­vä­ko­tiin, har­ras­tuk­siin tai kaup­paan sen sijaan ei saa men­nä, kos­ka näis­sä pai­kois­sa lähi­kon­tak­tia on vai­kea vält­tää. ” (läh­de: THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media