omaolo.fi Rokotukset
25.01.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.1.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin alu­eel­la lau­an­tai­na 23.1.2021.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 10 (edellinen luku 9)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 12,8 (edellinen luku 11,5)
 • Koronavirustesteistä 0,7% on positiivisia tuloksia
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 167
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
 • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Vii­kol­la 3 koro­na­vi­rus­tes­te­jä otet­tiin Soi­tes­sa n. 1100 kpl. On äärim­mäi­sen tär­ke­ää hakeu­tua koro­na­tes­tiin nopeas­ti ja hyvin lie­vil­lä­kin oireil­la, jot­ta tar­tun­ta­ket­jut eivät läh­de leviämään.

Roko­tuk­set

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Par­hail­laan roko­te­taan ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köi­den asuk­kai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa. Heis­tä on tähän men­nes­sä roko­tet­tu 45%. Fimea ja THL seu­raa­vat koro­na­ro­kot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia ja tur­val­li­suut­ta tar­kas­ti – yllät­tä­viä hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei ole ilmen­nyt (lue THL:n tie­do­te).  

Lisäk­si Soi­tes­sa roko­te­taan par­hail­laan väli­tön­tä koro­na­työ­tä­te­ke­vää hen­ki­lö­kun­taa koro­na­ro­kot­teen toi­sel­la annoksella.

Väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­set jär­jes­te­tään niin nopeas­ti kuin rokot­tei­den saa­ta­vuus sen mah­dol­lis­taa. Yli 80-vuo­tia­den koto­na-asu­vien ikäih­mis­ten jouk­ko­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan toden­nä­köi­ses­ti hel­mi­kuun alus­sa sen mukaan kuin rokot­tei­ta saa­daan alueelle.

Soi­te avaa roko­tus­pis­tei­tä ympä­ri Kes­ki-Poh­jan­maa­ta seuraavasti:

 • Kokkola: vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7
 • Kälviä: Terveysasema, Kälviäntie 24
 • Kaustinen ja Veteli: Tunkkarin Terveyskeskus, Mäntöläntie 2 ja Pajalan perhekeskus, Pajalantie 1
 • Perho: Terveysasema, Vanhainkodintie 20
 • Kannus: Seurakuntatalo, Valtakatu 13
 • Toholampi: Seurakuntakoti, Lampintie 7
 • Kruunupyy: Terveysasema, Säbråntie 1
 • Teerijärvi: Terveysasema, Hörbyntie 2

Koro­na­ro­ko­tuk­siin pää­see ainoas­taan ajan­va­rauk­sel­la. Soi­te jakaa lähiai­koi­na alu­een koti­ta­louk­siin tie­do­te­leh­ti­sen koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­sis­ta. Ota tie­do­te tal­teen ja seu­raa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa roko­tus­ten ete­ne­mis­tä ja omaa rokotevuoroasi.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media