omaolo.fi Rokotukset
25.02.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.2.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu jat­kos­sa tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Tie­do­tam­me tilan­ne­ku­vas­ta jat­kos­sa­kin aina myös maa­nan­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja eilen tie­do­tet­tu­jen tar­tun­to­jen jäl­keen.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­tes­sa on todet­tu 19 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 24 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 212.

Suo­men hal­li­tus tie­dot­ti tänään koro­na­pan­de­mian tor­jun­nan tiu­kem­mis­ta toi­mis­ta ja tason kak­si käyt­töö­no­tos­ta sekä poik­keus­o­lois­ta (lue Val­tio­neu­vos­ton tie­do­te). Soi­ten alue on täl­lä het­kel­lä koro­na­vi­ruk­sen perus­ta­sol­la, joten mei­dän alu­eel­lem­me ei uusia rajoi­tuk­sia ole tulos­sa. Soi­te alu­een rajoi­tuk­set ja suo­si­tuk­set löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/suositukset

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä halu­aa kiit­tää alu­een väes­töä koro­na­suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta! Jak­sam­me­han nou­dat­taa nii­tä jat­kos­sa­kin, jot­ta tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne ei alu­eel­la pahe­ne ja siir­ry kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, tur­va­vä­leis­tä sekä käsihygieniasta.

Hiih­to­lo­man lähes­tyes­sä haluam­me muis­tut­taa myös THL:n laa­ti­mis­ta ohjeis­ta koro­na­tur­val­li­seen hiih­to­lo­man viettoon:

  • Lomaile oman lähipiirin seurassa ja vältä väkijoukkoja.
  • Hiihtoladut, metsät ja pulkkamäet ovat turvallisimpia paikkoja lomailuun, sillä riski saada koronavirustartunta on ulkona liikkuessa pieni.
  • Jos sinulla on koronavirustaudin oireita, lomailemaan ei kannata lähteä lainkaan. Hakeudu välittömästi testeihin: https://korona.soite.fi/toimi-nain/

Roko­tuk­set

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la ja ajan­va­raus roko­tuk­siin laajenee:

  • Ajanvaraus koronarokotuksiin avataan 1. riskiryhmään kuuluville 18-69-vuotiaille Soiten alueen asukkaille sähköiseen Omahoito-palveluun perjantaina 26.2.2021 klo 12 ja Soiten puhelinajanvaraukseen tiistaina 2.3.2021 klo 12. Riskiryhmäläisiä ei enää kontaktoida henkilökohtaisesti koronarokotuksesta, vaan jokaisen tulee varata aika itse. Riskiryhmäläisen tulee varautua todistamaan riskiryhmään kuuluminen rokotuspaikalla (näyttämällä esim. Kela-kortti tai kopio epikriisistä tai reseptistä).
  • Ajanvaraus koronarokotuksiin avataan 75-79-vuotiaille Soiten alueen asukkaille tiistaina 2.3.2021 klo 12 sähköisesti Omahoito-palveluun ja puhelimitse.
  • Myös yli 80-vuotiaiden koronarokotukset jatkuvat edelleen ja myös tässä ryhmässä ajanvaraus avautuu tiistaina 2.3.2021 klo 12 niin puhelimissa kuin Omahoito-palvelussa.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhelimitse:

  • puhelinajanvaraus: 06 828 7488. Avoinna tiistaisin klo 12 alkaen niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös toisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa:https://soite.terveytesi.fi     
    Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media