omaolo.fi Rokotukset
25.03.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.3.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu jat­kos­sa tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Tie­do­tam­me tilan­ne­ku­vas­ta jat­kos­sa­kin aina myös maa­nan­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja tänään.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 14 vuo­ro­kau­den aika­na 9 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 11,6 / 100 000 asu­kas­ta.  Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 243. Kaik­ki vii­me aikai­set tar­tun­ta­läh­teet on jäljitetty. 

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin. 

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) on päät­tä­nyt, että koro­na­ro­ko­tuk­sia AstraZe­necan rokot­teel­la voi­daan jat­kaa 65 vuot­ta täyt­tä­neil­lä maa­nan­tais­ta 29.3. alkaen. Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa sitä, että ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan tiis­tai­na 30.3.2021 65–69-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le ja ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vien 18–64-vuotiaiden roko­tuk­set jää­vät tauol­le pää­siäi­sen jäl­kei­sel­lä vii­kol­la (5. – 11.4.).

Soi­tes­sa 65–69-vuotiaita ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­via roko­te­taan AstraZe­necan rokot­teel­la. mRNA-rokot­teet (Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty ja Moder­na) on kes­ki­tet­ty pää­sään­töi­ses­ti yli 70-vuo­tiail­le. Yli 70-vuo­tiail­le voi­daan tar­jo­ta myös AstraZe­necan roko­tet­ta, mikä­li nii­tä jää ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vien rokotuksista.

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 30.3.2021 seuraavasti:

  • puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488:
    • klo 12-13 aikoja annetaan vain yli 70-vuotiaille
    • klo 13 eteenpäin aikoja annetaan kaikille yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville 65-69-vuotiaille.
    • Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Linja katkaistaan, kun rokotuksiin annettavat ajat loppuvat. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi aukeaa kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus kuor­mit­tuu her­käs­ti heti ajan­va­rauk­sen avau­dut­tua, jol­loin Oma­hoi­to-pal­ve­lun toi­min­nas­sa saat­taa olla ongel­mia. Pal­ve­lu toi­mii nor­maa­lis­ti kävi­jä­mää­rän vähen­tyes­sä, joten kuor­mi­tus­ti­lan­tees­sa kan­nat­taa yrit­tää säh­köis­tä ajan­va­raus­ta het­ken pääs­tä uudestaan. 

Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­nen on varau­dut­ta­va todis­ta­maan roko­tus­pai­kal­la (näyt­tä­mäl­lä esim. Kela-kort­ti tai kopio epi­krii­sis­tä tai reseptistä).

Koros­tam­me, että myös roko­te­tun tulee edel­leen käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, pitää 2 m tur­va­vä­liä mui­hin ihmi­siin sekä nou­dat­taa koro­naan liit­ty­viä hygie­nia­suo­si­tuk­sia.

Vie­te­tään pää­siäis­tä koronaturvallisesti!

THL kan­nus­taa ihmi­siä viet­tä­mään pää­siäis­tä tänä vuon­na koti­kul­mil­la läheis­ten seu­ras­sa. Sosi­aa­lis­ten kon­tak­tien vähen­tä­mi­nen pie­nen­tää ris­kiä saa­da koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, joten jokai­sen kan­nat­taa miet­tiä, miten kon­tak­tien vähen­tä­mi­nen onnis­tui­si sekä omas­sa arjes­sa että pää­siäi­sen pyhi­nä. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media