omaolo.fi Rokotukset
25.05.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 25.5.2021 – 6 uut­ta tartuntaa

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu pää­sään­töi­ses­ti tors­tai­sin, mut­ta hei­ken­ty­neen koro­na­ti­lan­teen takia kokouk­sia on pidet­ty kol­me ker­taa vii­kos­sa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yli 75 % vii­me aikai­sis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, mut­ta edel­leen esiin­tyy karan­tee­nin ulko­puo­lel­ta tule­via tar­tun­to­ja. Karan­tee­nis­sa on täl­lä het­kel­lä n. 830 hen­ki­löä Soi­ten alueella.

Edel­leen on ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapah­tua. Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Myös virus­muun­nok­ses­sa päte­vät samat koro­naoh­jeis­tuk­set tartunnanehkäisyyn:

  • vähennä lähikontaktien määrä minimiin - vältä siis kaikkia tarpeettomia kokoontumisia!
  • huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä – maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita!
  • muista 2 metrin turvavälit
  • huolehdi hyvästä käsihygieniasta
  • noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

Roko­tus­to­dis­tus Omakannasta

Suo­men kan­sal­li­nen koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus tulee saa­ta­vil­le Oma­kan­taan huo­men­na 26.5. alkaen. Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­tie­dot näky­vät Oma­kan­nas­sa sen jäl­keen, kun asia­kas on saa­nut 2. roko­tean­nok­sen. Koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus sisäl­tää tie­dot hen­ki­lön saa­mis­ta koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta. Todis­tus­ta voi käyt­tää rajan­yli­tys­ti­lan­teis­sa vain niis­sä EU-mais­sa, jot­ka hyväk­sy­vät kan­sal­li­sen todis­tuk­sen koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta. EU-maat voi­vat siis itse päät­tää, hyväk­sy­vät­kö ne kan­sal­li­sen todis­tuk­sen rajan­yli­tys­ti­lan­teis­sa. Kan­sal­li­sel­la koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­sel­la ei näin ollen pys­ty mat­kus­ta­maan vapaas­ti koko EU:n alueella.

Ylei­ses­ti mat­kus­ta­mis­ta on yhä syy­tä vält­tää, kos­ka koro­na­ti­lan­ne on huo­no useis­sa mais­sa. Lisäk­si ennen mat­kal­le läh­töä on tar­kis­tet­ta­va huo­lel­la koh­de­maan koro­na­ti­lan­ne ja ennen paluu­mat­kaa Suo­men koro­na­ti­lan­ne sekä koro­naan liit­ty­vä ohjeistus.

Kan­sal­li­nen koro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus on käy­tet­tä­vis­sä, kun­nes EU:n yhtei­nen koro­na­to­dis­tus tulee käyttöön. 

Lue lisää aihees­ta THL:n tie­dot­tees­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media