omaolo.fi Rokotukset
26.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 26.11.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vii­si tar­tun­taa liit­tyy aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­toi­hin liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen työ­pai­kal­la ja Soi­ten infek­tio­asian­tun­ti­jat teke­vät yhteis­työ­tä yri­tyk­sen kans­sa ket­jun hal­lin­taan ja tehos­tus­toi­miin liit­tyen. Yksi uusis­ta tar­tun­nois­ta liit­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­le sijoit­tu­vaan ketjuun.

Yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 128 koronavirustartuntaa.

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499 (aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat sairastuneet).

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media