omaolo.fi Rokotukset
26.08.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 26.8.2021 — 3 uut­ta tartuntaa

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 26.8.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Soi­ten koro­na­näyt­teen­ot­to on ollut erit­täin ruuh­kau­tu­nut vii­me päi­vi­nä, joten tulok­sien ana­ly­soin­ti on vali­tet­ta­vas­ti vii­väs­ty­nyt Nord­la­bin labo­ra­to­rios­sa. Koro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­ses­sa voi täl­lä het­kel­lä kes­tää 2–3 päivää.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 50 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 65 / 100 000 asu­kas­ta. Täl­lä het­kel­lä Soi­ten alu­eel­la 75 % tar­tun­nois­ta pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa koronaviruspotilaita.

Alu­eel­la esiin­tyy koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, joi­ta ei ole pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Tar­tun­to­jen hil­lit­se­mi­sek­si on tär­ke­ää nou­dat­taa alu­eel­li­sia mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia, käyt­tää kas­vo­mas­kia, huo­leh­tia hyväs­tä tar­tun­to­ja ehkäi­se­väs­tä hygie­nias­ta sekä hank­kia koro­na­ro­ko­te. Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä myös hyvin lie­vis­sä­kin oireissa!

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Uusim­man koh­de­ryh­män, 12–15-vuotiaiden roko­tuk­set jat­ku­vat nyt alu­een kou­luil­la sekä roko­tus­kes­kuk­sis­sa seuraavasti:

Hal­sua: ti 31.8. roko­tuk­set yläkoulussa

Kan­nus: to 2.9. roko­tuk­set Kan­nuk­sen rokotuspisteessä

Kaus­ti­nen: ke 8.9. roko­tuk­set yläkoulussa

Kok­ko­la: la 28.8, ke 1.9. ja la 4.9. roko­tuk­set Kok­ko­lan rokotuspisteessä

Kruu­nu­pyy: pe 27.8. ja ke 1.9. roko­tuk­set Kruu­nu­pyyn terveysasemalla

Per­ho: ke 1.9. roko­tuk­set yläkoulussa

Toho­lam­pi: to 26.8. roko­tuk­set seurakuntakodilla

Vete­li: pe 3.9. ja ke 8.9.rokotukset Vete­lin roko­tus­pis­tees­sä (Pas­se­li)

Cent­ria: ke 1.9. pop-up roko­tus Cent­ria Kokkola

Kou­lut tie­dot­ta­vat oppi­lai­ta ja van­hem­pia roko­tuk­sis­ta tar­kem­min. Nuo­ret voi­vat toki hakeu­tua roko­tet­ta­vak­si myös ylei­siin ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-päiviin.

Ajan­va­rauk­set­to­mat walk-in roko­tuk­set ovat olleet suo­sit­tu­ja ja roko­tus­ten pain­opis­te onkin siir­ty­nyt ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin ajan­va­rauk­sen sijaan. Halu­tes­saan ajan voi edel­leen vara­ta säh­köi­ses­ti Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kah­dek­san viik­koa. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

  1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
  2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
  3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
  4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
  5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media