omaolo.fi Rokotukset
27.01.2022

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 27.1.2022

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tui tors­tai­na 27.1.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­ruk­sen ilmaan­tu­vuus jat­kaa kas­vu­aan Soi­ten alu­eel­la. Soi­tes­sa on täl­lä vii­kol­la tähän men­nes­sä todet­tu 264 uut­ta koro­na­tar­tun­taa; mää­rä on hiu­kan suu­rem­pi kuin vii­me vii­kol­la samaan aikaan. 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on juu­ri nyt 1335 / 100 000 ja 14 vrk aika­na on todet­tu yhteen­sä 1033 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­po­si­tii­vis­ta potilasta.

Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na mene­tel­mä­nä koro­na­vi­rus­tar­tun­nan sel­vit­tä­mi­seen. Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Suo­sit­te­lem­me tois­ta­maan koti­tes­tin uudes­taan muu­ta­man päi­vän kulut­tua, mikä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireet jat­ku­vat. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Aikui­sen posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los tulee var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa, jos:

 • oireet ovat vakavat
 • sairastunut kuuluu riskiryhmään
 • sairastunut on raskaana
 • sairastunut työskentelee sote-alalla
 • sairastunut tarvitsee tartuntatautipäivärahatodistuksen itseä tai perheenjäsentä varten tai tuloksen koronapassia varten.

Soi­tes­sa posi­tii­vi­sek­si tes­ta­tuil­le hen­ki­löl­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on eris­tys- ja koti­hoi­to-ohjeet. Lue ohjeet huo­lel­li­ses­ti. Yli 60-vuo­tiai­siin ollaan edel­leen yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, mikä­li tes­ti­tu­los on positiivinen.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ajan­ta­sai­set ohjeet:

Tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si on edel­leen tärkeää:

 • Pysyä kotona hengitystieinfektion oireissa ja tehdä kotitesti.
 • Huolehtia huolellisesta käsihygieniasta: pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti.
 • Välttää kokoontumisia ja noudattaa alueellisia määräyksiä ja suosituksia: https://korona.soite.fi/suositukset/
 • Käyttää kasvomaskia. Linkki: alueellinen kasvomaskisuositus
 • Tärkein ja vaikuttavin keino ehkäistä koronavirustartuntoja ja etenkin vakavaa tautimuotoa on ottaa koronarokote.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la ja roko­tus­pis­teil­lä roko­te­taan ennä­tys­tah­tia. Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tautimuodolta.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tos on jul­kais­sut uusia kan­sa­lais­vi­deoi­ta koronarokotuksista:

Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 5‑vuotiaille Soi­ten alu­een asukkaille:

 • Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin (1 ja 2) kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille 18–59-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
 • 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten rokotuskeskuksissa. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi. Aikoja avataan lisää niin pian kuin mahdollista.5-11-vuotiaat tarvitsevat molempien vanhempien suostumuksen tullessaan rokotukseen. Linkki lomakkeeseen.

Koro­na­ro­ko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä ajan­va­rauk­sen sijaan. Ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media