omaolo.fi Rokotukset
27.05.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 27.5.2021 – 5 uut­ta tartuntaa

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu pää­sään­töi­ses­ti tors­tai­sin, mut­ta hei­ken­ty­neen koro­na­ti­lan­teen takia kokouk­sia on pidet­ty kol­me ker­taa vii­kos­sa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kaik­ki tar­tun­nat todet­tiin karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­vil­la henkilöillä.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 148 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 191 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet las­kuun Soi­ten alu­eel­la, mut­ta tilan­ne on edel­leen vaka­va. Edel­leen on ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapah­tua. Mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Jot­ta sai­sim­me rau­hoi­tet­tua koro­na­ti­lan­teen kesäk­si, on eri­tyi­sen tär­ke­ää, että jokai­nen huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ti kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten sekä tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­vien hygie­niaoh­jeis­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta. Nyt on tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee vält­tää! Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 45-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila. Ensi vii­kon tiis­tai­na koro­na­ro­ko­tusa­jat laa­jen­ne­taan 40–44-vuotiaiden ikäryhmään.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin nume­ros­sa 06 828 7488 auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 1.6.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media