omaolo.fi Rokotukset
28.01.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 28.1.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät tun­net­tuun tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­nei­den lähi­pii­riin altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­tes­sa on nyt todet­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 20,5 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja pan­de­mian alus­ta alkaen diag­no­soi­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä nyt 173.

Roko­tuk­set

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Par­hail­laan roko­te­taan ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köi­den asuk­kai­ta ja hen­ki­lö­kun­taa. Lisäk­si Soi­tes­sa roko­te­taan par­hail­laan väli­tön­tä koro­na­työ­tä­te­ke­vää hen­ki­lö­kun­taa koro­na­ro­kot­teen toi­sel­la annoksella.

Väes­tön jouk­ko­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan tors­tai­na 4.2.2021 yli 80-vuo­tiais­ta koto­na asu­vis­ta ikäih­mi­sis­tä sekä samas­sa talou­des­sa asu­vis­ta omais­hoi­ta­jis­ta ja ikään­ty­neis­tä. Ajan­va­raus täl­le koh­de­ryh­mäl­le ava­taan maa­nan­tai­na 1.2.2021 klo 10 nume­ros­sa 06 828 7488. Ajan voi vara­ta myös säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa: https://soite.terveytesi.fi.

Alku­vai­hees­sa roko­tusai­ko­ja on saa­ta­vil­la niu­kas­ti koro­na­ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta joh­tuen ja täs­tä joh­tuen roko­tuk­sia jär­jes­te­tään aluk­si vain Kok­ko­lan, Kan­nuk­sen, Tunk­ka­rin ja Kruu­nu­pyyn roko­tus­pis­teis­sä. Lue eril­li­nen tie­do­te aihees­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media