omaolo.fi Rokotukset
28.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 28.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukais­ta. Tilan­ne on rauhallinen.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu jou­lun aika­na kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat todet­tiin 23.12. ja 24.12. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Jou­lun­py­hi­nä koro­na­tes­tauk­ses­sa oli kävi­jöi­tä lähes nor­maa­liin tah­tiin, eikä suur­ta not­kah­dus­ta koro­na­näyt­tei­den otto­mää­ris­sä ilmen­nyt. Jou­lu­vii­kol­la koro­na­näyt­tei­tä otet­tiin yhteen­sä 1 100 kpl.

Muis­tu­tam­me, että koro­na­näyt­teen­ot­toon tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa viipymättä! 

Soi­ten val­mis­tau­tu­mi­nen koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­ten aloit­ta­mi­seen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. Soi­tes­sa aloi­te­taan roko­tuk­set vii­kol­la 1, mikä­li ensim­mäi­nen roko­te-erä saa­puu suun­ni­tel­lun aika­tau­lun mukaisesti. 

Tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty: 

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 3 (edellinen luku 4)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 3,8 (edellinen luku 5,1) 
  • Koronavirustesteistä 0,2 % on positiivisia tuloksia.  
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 150  
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80 % 
  • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe 

Voi­mas­sa ole­vat mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa ja löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/suositukset/ 

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 30.12.2020 tar­kas­te­le­maan alu­eel­lis­ta tilannekuvaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media