omaolo.fi Rokotukset
29.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 29.10.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yksi tar­tun­nois­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja kah­des­sa tapauk­ses­sa kyse on uusis­ta tar­tun­ta­ket­juis­ta. Uusis­ta ket­juis­ta yhden sel­vi­tys­työ on vie­lä kes­ken ja altis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan parhaillaan. 

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 89 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilan­ne­ku­va.  

Koi­vu­haan lää­kä­rin ja hoi­ta­jan vas­taan­o­ton sul­ku jat­kuu vie­lä vii­kon 45, jon­ka jäl­keen toi­min­ta jat­kuu supis­te­tus­ti: 9.11.2020 alkaen lää­kä­rin ja hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le pää­see Koi­vu­haas­sa ainoas­taan ajanvarauksella.

Kok­ko­lan pilo­tis­ta saa­tu­jen myön­teis­ten koke­mus­ten myö­tä koro­na­näyt­teen­o­ton säh­köi­nen ajan­va­raus laa­je­nee koko Soi­ten alu­eel­le ma 2.11.2020 alkaen. Täl­löin myös Kan­nuk­sen ja Tunk­ka­rin dri­ve in ‑näyt­teen­ot­to­pis­teil­le voi vara­ta ajan säh­köi­ses­ti, mikä­li Omao­lon koro­na­oi­rear­vio sitä suo­sit­taa. Säh­köi­nen ajan­va­raus on lin­ki­tet­ty Omaolo-pal­ve­lun koronaoirearvioon.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media