omaolo.fi Rokotukset
29.04.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 29.4.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin 28.4.2021. Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 2,6 / 100 000 asukasta.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 55-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 4.5.2021 klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488. Myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Link­ki: Lisä­tie­toa roko­tus­ten ajan­va­rauk­ses­ta.

Vete­lin Pas­se­liin ava­taan uusi roko­tus­pis­te vii­kol­la 18. Roko­tusa­jan voi vara­ta halua­maan­sa koro­na­ro­ko­tus­pis­tee­seen. Roko­tus­pis­teet on lis­tat­tu Koro­na­ro­kot­teet-sivul­la.

Kai­kil­la rokot­teil­la, kuten muil­la­kin lääk­keil­lä, voi olla hait­ta­vai­ku­tuk­sia. Mah­dol­li­ses­ta hait­ta­vai­ku­tuk­ses­ta voi tar­vit­taes­sa soit­taa Soi­ten päi­vys­tys­a­pu­nu­me­roon 116117. Useim­mat rokot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat lie­viä ja ohi­me­ne­viä. Tavan­omai­sim­min roko­tuk­sen jäl­keen ilme­nee pai­kal­li­sia oirei­ta pis­tos­koh­das­sa, kuten kipua, punoi­tus­ta, kuu­mo­tus­ta ja tur­vo­tus­ta. Hyvin taval­li­sia ovat myös ohi­me­ne­vät ylei­soi­reet, kuten kuu­me­reak­tiot, lihas­sär­ky, pään­sär­ky, väsy­mys, ärty­nei­syys, huo­no­voin­ti­suus ja vilun­vä­ris­tyk­set. Lisä­tie­toa löy­tyy sekä THL:n että FIMEA:n verkkosivuilta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media