omaolo.fi Rokotukset
03.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 3.12.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät tun­net­tuun tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­neet oli­vat jo ennes­tään karanteenissa.

Kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 141 koronavirustartuntaa.

Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­tä 2.12.2020 saa­dun ohjauk­sen mukai­ses­ti Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­ryh­mä on tar­ken­ta­nut Soi­ten alu­een suo­si­tuk­sia yli­mää­räi­ses­sä kokouk­ses­sa tors­tai­na 3.12.2020. Kes­kei­sim­mät tar­ken­nuk­set ohjeis­tuk­siin ovat seuraavat:

Kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set:

 • yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi

Har­ras­tus­toi­min­ta:

 • Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos tai järjestää etätoimintana.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja esitykset suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä (esim. striimaus). Lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin.
 • Sisätiloissa tapahtuva Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi.

Kun­tien yllä­pi­tä­mät jul­ki­set tilat:

 • Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi.
 • Urheiluhalleissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin joukkuelajien harjoittelu ja harrastustoiminta. 
 • Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.
 • Kirjastojen suositellaan järjestämään vain lainaustoimintaa (kirjastoautot, lehtilukusalit, kirjailijavierailut ja lukupiirit yms. tauotetaan)

Oppi­lai­tok­sia kos­ke­vat suositukset:

 • Toisen asteen oppilaitokset jatkavat toistaiseksi lähiopetusta, mutta oppilaitoksissa noudatetaan tarkasti koronaturvallisuusohjeita ja 2. asteen oppilaitoksissa on käytössä vahva maskisuositus.

Soi­ten alu­een ajan­ta­sai­set mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set COVID-19 kiih­ty­mis­vai­hees­sa löy­ty­vät koo­tus­ti Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta:  https://korona.soite.fi/suositukset/

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne aiheut­taa toi­min­ta­muu­tok­sia Soi­tes­sa ajal­la 3.12.–23.12.2020:

 • Kaikissa ryhmätoiminnoissa rajataan ryhmäkoko maksimissaan n. 10 henkilöä samassa tilassa. Ryhmäkoko pienempi, mikäli tilat rajaavat toimintaa.
 • Psykiatrian sekä ikäihmisten päivätoiminta: rajatusti vain asiakkaille, joiden arvioidaan tarvitsevan eniten tukea.
 • Koivutupa: avotoiminta, jossa ei ilmoittautumisia jää tauolle (lisäksi joulusulku 21.-27.12.2020).
 • Vammaispalveluiden toimintakeskukset: eriytetään kotona asuvat asiakkaat ja asumispalveluissa asuvat asiakkaat. Asumispalveluissa asuville asukkaille järjestetään työ- ja päivätoiminta asumispalveluyksikössä. Voimassa joulusulkuun saakka, mikä alkaa 23.12.2020.
 • Green care palvelut: ennallaan, mutta huolehditaan ruokailut ym. eriytetysti (kotona asuvat ja asumispalveluissa asuvat)

Asu­mis­pal­ve­lui­den vie­rai­lu­ra­joi­tuk­set 3.12.–21.12.2020:

 • omaisten/läheisten vierailut varotoimin yksikön ohjeistuksen mukaisesti
 • muut vieraillut kielletty
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media