omaolo.fi Rokotukset
03.06.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­män tie­do­te 3.6.2021 – yksi uusi koronavirustartunta

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Ensi vii­kos­ta läh­tien tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta aina maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin. Päi­vit­täi­ses­tä koro­na­tie­dot­ta­mi­ses­ta siis luo­vu­taan. Tie­do­tam­me useam­min mikä­li koro­na­ti­lan­ne niin vaatii.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut oli karan­tee­nis­sa jo ennes­tään. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta poti­las­ta. Karan­tee­nis­sa on täl­lä het­kel­lä noin sata hen­ki­löä Soi­ten alueella.

Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 56 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja alu­eel­li­nen ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 73 / 100 000. Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä 1% on positiivisia.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Tur­val­li­set juh­lat – vink­ke­jä jär­jes­tä­jil­le ja osallistujille

Lähes­ty­vä juh­la­kausi val­mis­tu­jais­juh­li­neen voi mer­ki­tä ris­kiä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen nousul­le. Juh­lien jär­jes­te­lyis­sä on nou­da­tet­ta­va alu­eel­lis­ten ter­veys­vi­ran­omais­ten anta­mia yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia kos­ke­via suo­si­tuk­sia. Lisäk­si juh­lis­sa kan­nat­taa muis­taa samat peri­aat­teet kuin muul­loin­kin epi­de­mia-aika­na. Tär­kein­tä on huo­leh­tia hyväs­tä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta, nou­dat­taa tur­va­vä­le­jä, käyt­tää tar­vit­taes­sa kas­vo­mas­kia ja var­mis­taa, että Koro­na­vilk­ku-sovel­lus on toi­min­nas­sa puhe­li­mes­sa. Lie­vien­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vien oirei­den takia pitää hakeu­tua tes­tiin, jät­tää juh­lat väliin ja pysy­tel­lä kotona.

Juh­lis­sa on alu­eel­li­sen epi­de­mia­ti­lan­teen lisäk­si huo­mioi­ta­va koro­na­tur­val­li­suut­ta tuke­vat käy­tän­nöt, niin jär­jes­tä­jä­nä kuin osallistujana.

  • Järjestä juhlat vain lähipiirille ja harkitse vieraiden saapumisen porrastamista.
  • Pidä juhlat mahdollisuuksien mukaan ulkona.
  • Jos sinulle tulee lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita, peru järjestämäsi juhlat tai osallistumisesi juhliin. Hakeudu välittömästi koronatestiin.
  • Muista huolellinen käsi- ja yskimishygienia. Vieraita on hyvä muistuttaa käsienpesusta sekä tarjota riittävästi käsidesiä.
  • Muista riittävät turvavälit myös juhlien aikana.
  • Käytä kasvomaskia, kun mahdollista.
  • Varmista, että Koronavilkku-sovellus on ladattuna puhelimeesi ja toiminnassa.

Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 30-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila. Ensi vii­kon tiis­tai­na koro­na­ro­ko­tusa­jat laa­jen­ne­taan 25–29-vuotiaiden ikäryhmään.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 8.6.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Roko­tus­to­dis­tus­ten siir­ty­mi­ses­sä Oma­kan­ta-pal­ve­luun on tek­ni­siä ongel­mia, eivät­kä kaik­ki tie­dot siir­ry pal­ve­luun täl­lä het­kel­lä. Tar­vit­taes­sa voit pyy­tää roko­tus­to­dis­tuk­sen omal­ta terveysasemaltasi.

Muu­tok­set Soi­ten toiminnassa

Lis­taus­ta Soi­ten toi­min­ta­muu­tok­sis­ta koro­na­ti­lan­tees­sa on päi­vi­tet­ty ja ajan­ta­sai­nen tie­to löy­tyy nyt Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media